Botmasters

17 آذر 1394

Botnet چیست؟

BotNet ها، شبکه هایی هستند که با در اختیار گرفتن مجموعه ای از کامپیوترها که Bot نامیده می شود، تشکیل می شوند. این شبکه ها توسط […]