حقوق و دستمزد

محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمـان‌بـر اسـت کـه مسئـولیـن مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوه‌های محاسبه و تعـدد عـوامـل تـاثیـرگـذار، طـراحـی نـرم‌افـزاری کـه پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. نرم افزار پرسنلی و حقوق و دستمزد قابلیت اتصال به تمامی دستگاههای حضور و غیاب خارجـی و ایـرانـی را دارا مـی بـاشـد . در این نرم افزار پیش فرض کلیه محاسبات پیش بینی شده است . در عین حال فرمول های محاسباتی در اختیار کاربـر بـوده و قـابـل تغییر نیز می باشد. امکان اضافه نمودن گزارشهای جدید در نرم افزار به سلیقه کاربران ، تهیه دیسکت بیمه ، کلیه دیسکتهای بانک و تولید سند حسابداری پیش بینی شده است .


1. معرفی اطلاعات حقوقی و استخدامی پرسنل
2. پارامتریک بودن کلیه اجزاء و فرمولهای محاسباتی مربوط به بیمه ، مالیات ، اضافه کار ، مـامـوریـت ، غیبـت ، تـاخیـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاری ، شب کاری و…..
3. تعریف ساعات کارکردهای پرسنل در هر ماه طبق ساعت کار موظف ، اضافه کاری و مرخصی و غیره
4. اعلام فرمولها و نحوه محاسبه حقوق بصورت پارامتریک
5. معرفی عواملی که مشمول بیمه می شود و تاثیر پارامترها در کسر کار ، مرخصی و بیمه معرفی جدول ماده ۱۳۱ مالیاتی
6. معرفی مواردی که در اضافه کاری شخص تاثیر دارد
7. معرفی ضرایب مزایا و کسورات به دلخواه
8. معرفی پارامترهای موثر در عیدی ، سنوات ، مالیات و روش محاسبه آنها
9. ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در هر ماه که شامل میزان حضور ، مرخصی استحقاقی یا استعلاجی می باشد .
10. ورود مساعده های دریافتی در هر ماه
11. تعریف مزایا و کسورات متغیر پرسنل به دلخواه
12. معرفی پیش فرض از قبیل هر نوع کسورات و مزایا به دلخواه
13. معرفی دو نوع حقوق برای افراد
14. معرفی هر نوع مزایا به دلخواه و تعین نحوه محاسبه آن ( ضرایب یا مبلغ ثابت )
15. معرفی وام های متعدد جهت هر فرد
16. نگهداری و کنترل و قسط بندی انواع وامها برای پرسنل
17. محاسبه خلاصه کارکرد پرسنل در هر ماه
18. تغییر حقوق افراد بصورت ترکیبی یا فردی بصورت درصدی یا عدد ثابت
19. محاسبه عیدی سالانه و پاداش پرسنل
20. محاسبه کارکرد سالانه پرسنل
21. محاسبه معوقه باز خرید مرخصی و انتقال مانده سنوات به سال بعد
22. محسابه معوقه سنوات پرسنل و انتقال مانده سنوات به سال بعد و امکان محاسبه
23. سنوات در سال بعد طبق آخرین پایـه حقوق برای مابه التفاوت سال قبل
24. محاسبه معوقه کلیه حقوق و مزایا و کسورات
25. پرداخت گروهی مساعده به پرسنل
26. محاسبه حقوق برای پرسنل اقماری ( پرداخت مبلغ ثابت به ازای تعداد روزهای مشخص)
27. تهیه فیش های حقوقی پرسنل و چاپ آنها
28. تهیه لیست برای ارائه به سازمان تامین اجتماعی و دارایی
29. تهیه لیست حقوق و مزایا برای ارائه به حسابداری مالی
30. تهیه گزارشات جامع از خالص پرداختی سالانه پرسنل
31. تهیه لیست حقوق معوقه پرسنل
32. تهیه گزارشات جامع از تسویه و بازخرید پرسنل شامل : پرداختی پاداش و عیدی ، باز خرید سنوات ، بن کارگری و تسویه حساب
33. تهیه گزارشات جامع مالیات سالانه و محاسبه مالیات سالانه پرسنل
34. تولید دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق توسط برخی از شعب بانک ها
35. تهیه دیسکت بیمه جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی
36. گزارشات کارکرد ماهانه پرسنل
37. تهیه لیست پرسنل اقماری بدون حقوق توافقی
38. تهیه لیست از اقساط کسر شده وام در هر ماه و گزارش لیست وام های پرداختی