صندوق دریافتی و پرداختی

سیستم صندوق را می توان یکی از مزیت های بسته مدیریت مالی ” هادی حساب ” قلمداد نمود ، وظیفه این سیستم ثبت کلیه  عملیات دریافت و پرداخت شامل وجوه نقد ، چک ، حواله و ارز، توسط صندوقدار می باشد .

سپس ثبت اسناد عملیات روزانه صندوق بصورت اتوماتیک و با نظارت کامل مدیر مربوطه به سیستم حسابداری مالی و خزانه داری انتقال می یابد .

سیستم صندوق
  • تعریف صندوقداران و مشخص نمودن سطوح دسترسی هر یک
  • ثبت کلیه عملیات دریافت و پرداخت شامل وجوه نقد ، چک ، حواله و ارز، توسط صندوقدار بصورت تکی و یا ترکیبی در یک برگه
  • ثبت اسناد و انتقال عملیات روزانه صندوق بصورت اتوماتیک و با نظارت کامل مدیر مربوطه به سیستم حسابداری مالی و خزانه داری
  • ثبت اسناد و انتقال عملیات روزانه صندوق بصورت تکی و گروهی
  • ثبت اسناد و انتقال عملیات روزانه صندوق بصورت ادغام با سایر اسناد ، طبق شماره سند و تاریخ مورد نظر مدیر صندوق
  • مشاهده و کنترل عملیات ثبتی  صندوقداران در سه وضعیت سند صادر شده ، سند باز و بدون سند
  • تهیه گزارش کامل از ریز گردش و مانده مبلغ عملیات دریافت و پرداخت به تفکیک وجوه نقد ،چک ، حواله و ارز، یک حساب یا مشتری
  • تهیه گزارش از ریز گردش و مانده مبلغ عملیات دریافت و پرداخت وجوه نقد ، چک ، حواله و ارز هر صندوقدار