سيستم "هادی حساب" سبد متنوع و مناسبي از محصولات را براي شرکت‌هاي توليدي تهيه کرده که فرآيند توليد محصولات، نگهداري مستندات، نگهداري موجودي کالاي نيمه ساخته، محاسبه نرخ انحراف، بهاي تمام شده محصولات و حسابداري مديريت را نيز پوشش مي‌دهد. به موجب تنوع زياد شرکت‌هاي توليدي و فرايندهاي متفاوتي که در آن‌ها استفاده مي‌شود، سيستم توليد و بهاي تمام شده "هادي حساب" به شکلي طراحی شده که مي تواند به هر صنعت وابسته گردد و نيازهاي مربوطه را مرتفع سازد.
سیستم حسابداری مالی

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصـادي را مـيتـوان يکـي از مهمتـريـن اهـداف سيستـم حسابداري مالي تلقي کرد . نرم افزارحسابداري مالي به عنوان هسته اصلي و مرکزيت سيستم هاي يکپارچه هادي حسـاب وظيفـه جمع آوري و يکپارچه سازي نتايج عمليات و کليه فعاليت هاي انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
1. امکان تعريف کدينگ ۷ سطحي براي حساب ها( کل، معين، تفضيلي، جزء۱، ... ) و 3 سطح تفضيلي شناور
2. معرفي گروه مرکز و ريز مراکز و ارتباط با کدينگ حسابداري جهت دسته بندي و تهيه حسابهاي تلفيقي
3. طبقه بندي نمودن مراکز هزينه به فعاليت هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده)
4. قابليت تفکيک حسابها به پروژه هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده )
5. معرفي شرحهاي ثابت براي جلوگيري از تايپ مجدد در شرح اسناد
6. معرفي ارزهاي مختلف و نرخ برابري ثابت و متغير براي هر ارز
7. معرفي ارز مبنا و مشخص کردن نسبت بين ارزها با ارز مبنا
8. ورود اطلاعات اسناد مالي به ساده ترين و سريعترين روش به صورت ريالي / ارزي
9. امکان صدور اتوماتيک سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
10. رزرو نمودن يک يا چند سند و جلوگيري از زدن سند اصلاحي و امکان صدور سند مشابه (کپي سند)
11. قابليت مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ و اختصاص شماره نهايي اسناد (با حفظ شماره بايگاني)
12. ثبت تصاوير ضمايم سند در اسناد حسابداري
13. امکان کنترل اسناد يادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
14. امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات برگه هايي از قبيل فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت از داخل فرم سند
15. تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه و ماهانه
16. تهيه گزارشهاي مقايسه اي براي بيش از يک دوره مالي
17. گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکيک سر فصل هاي شناور، مراکز هزينه و پروژه ها
18. تهيه گزارشات تراز و صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، سود و زيان)
19. گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حساب از کل به جزء يا جزء به کل
20. تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي شعب

سيستم چک و خزانه داري

استفاده کارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد را مي‌توان يکي از نگراني‌هـاي مسئـوليـن مـالـي سازمان‌ها وموسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات يـادشـده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است که موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريـت شـايستـه‌ آنها پنداشت که زمينه‌هاي لازم را براي پرداختهاي برنامه‌ريزي شده فراهم کرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه هادي حساب، تلاش بر اين است که تسهيلات لازم براي مديريـت بهينه وجوه نقد و کنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مهيا شود.
1. صدور سند دريافت و پرداخت و اختصاص دادن هر رديف سند به مرکز مورد نظر
2. ثبت اتوماتيک عمليات صندوق ( دريافت و پرداخت ) و چاپ رسيد صندوق
3. معرفي گسترده انواع بانکها، شعبه هاي بانکها، حسابهاي جاري
4. معرفي متعدد دسته چک و امکان چک کردن وضعيت هر برگه از چک
5. امکان معرفي دسته چک ارزي جهت افتتاح حساب در بانکهاي خارجي
6. معرفي حسابهاي ممنوع المعامله جهت جلوگيري از تبادلات مالي
7. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چکهاي دريافتني شامل : دريافت چک، ويرايش چکهاي دريافتي، حذف چکهـاي دريـافتـي، واگذاري چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، ويرايش چک و واريز به بانک، انتقال چک به يک حساب ديگر، حذف چک تضميني، عودت چک تضميني، دريافت چک تضميني، ويرايش چک تضميني.
8. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چک پرداختني شامل : صدور چک، ويرايش چکهاي پرداختي، حذف چکهـاي پـرداختـي، تحـويـل چک به شخص داخلي، پرداخت چک، پرداخت چک تضميني، عودت چک تضميني، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واريز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واريز به صندوق، ابطال چک.
9. قابليت جستجو در چک از طريق يکي از فيلدها مانند ( شماره چک ، تاريخ چک ، تاريخ سر رسيد ، پرداخت کننده و .....)
10. ثبت اتوماتيک چک هاي دريافتي تجمعي در سند
11. ثبت اتوماتيک پاس نمودن گروهي چک ها در سند
12. برگه دستور پرداخت وجه جهت تائيد مديريت درهنگام صدور چک
13. ثبت اتوماتيک سند دريافت و پرداخت هاي نقدي و دريافت و ارسال حواله در سند مالي
14. حفظ تاريخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر يک از فيلدها
15. جستجو چک بر اساس شرح چک
16. امکان راس گيري چکها
17. کنترل مجوز پرداخت هاي تائيد نشده و يا دستور پرداخت هاي تائيد شده توسط مديريت
18. کنترل کامل موجودي بانک ها بر اساس کسري ، در جريان وصول ، جمع پرداختي و دريافتي ها
19. کنترل کامل دسته چک با احتساب چک هاي مانده و صادر شده
20. الصاق هر نوع فايل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رويت آنها حتي از داخل سند
21. قابليت ارسال کليه گزارشات به نرم افزار (Excel)
22. تعيين محدوده فعاليت براي سيستم حتي بيشتر از يک دوره مالي
23. گزارش مانده حساب با احتساب چک هاي وصول شده و يا نشده
24. تهيه گزارش از چک هاي در جريان وصول با احتساب تعداد روزها
25. امکان تهيه گزارشات مغايرت بانک
26. طراحي سند حسابداري به دلخواه
27. کنترل کامل نقدينگي و اخذ گزارشات متنوع
28. جستجوي چکهاي دريافتي و پرداختي بر اساس شرح مورد نظر
29. مقايسه چک هاي دريافتني و پرداختني و اخذ گزارشات متنوع
30. چاپ انواع چک به فرمت دلخواه در سايزهاي مختلف جهت بانکهاي مختلف
31. تهيه گزارش کامل از گردش چک هاي دريافتي يا پرداختي يک حساب يا مشتري
32. گزارش کامل از وضعيت کليه دسته چک هاي شرکت
33. چاپ رسيد صندوق و برگه دريافت و پرداخت به صورت تکي و تجمعي
34. تهيه گزارش از چک هاي دريافتني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتـن گـزارش بـه تفکيـک چـک هـاي دريـافتنـي نـزدصندوق ، وصول شده ، خرج شده ، دريافتني تضميني ، در جريان وصول ، واريز به صندوق ، برگشت شده و تضميني عودت شده
35. تهيه گزارش از چک هاي پرداختني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتن گزارش به تفکيک چک هاي پاس شـده ، بـاطـل شده ، تضميني ، صادر شده ، پاس نشده و برگشت شده راس گيري چکها
36. امکان جستجوي پيشرفته از کليه فيلدها در هر گزارش و امکان ايجاد فيلترهاي پيشرفته بر روي گزارشات و ساخت گزارشات متنوع

اموال و دارايي های ثابت

دارايي‌هاي ثابت را مي‌توان يکي از نقاط تمرکزسرمايه‌گذاري‌هاي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي تلقي کرد. بر‌اين اسـاس، نظـارت صحيح بر وضعيت اين‌گونه دارايي‌ها به منظور جايگزيني به موقع، کسب اطمينان از پوشش بيمه‌اي مناسب، کنترل نقـل و انتقـال، محاسبه‌ي هزينه استهلاک و .... ضروري خواهد بود.
1. امکان معرفي کالا و امکان تخصيص ۸ خصوصيت منحصر به فرد براي هر کالا
2. امکان الصاق تصاوير و الحاقات در منوي تعريف کالا
3. معرفي محل استقرار دارائي
4. تعريف گروه دارائي با توجه به استهلاک پذير بودن يا نبودن آن
5. تعريف ريز گروه دارائي ها و معرفي درصد نرخ استهلاک نزولي و مستقيم دارايي ها
6. ثبت کامل اطلاعات دارايي ها و تخصيص دادن آن به گروه ها و زير گروه ها
7. تعريف ارزش دارايي و عمر مفيد و تعيين روش محاسبه استهلاک
8. معرفي روش استهلاک به صورت خطي يا ساعت کارکرد يا بر اساس ميزان توليد ( تعداد محصول )
9. معرفي روش استهلاک به صورت نزولي بر اساس نرخ ثابت يا مجموع سنوات ذخيره شده
10. نحوه ورود دارائي به سازمان که شامل : خريد ، تحويل امـوال از انبـار ، تحـويـل امـوال اهـداء بـه همـراه قيمـت، تعـداد ، محـل استقرار ، تحويل گيرنده و جمع دار ( در هنگام خروج دارائي کليه فيلدها ذکر شده در اطلاعات قابل رويت يا جستجـو مـي باشند.)
11. ثبت اتوماتيک سند حسابداري ورود دارائي به سازمان
12. نحوه خروج دارائي از سازمان که شامل ، فروش اموال ، اسقاط اموال ، مفقـود شـدن امـوال ، اهـداء امـوال ، انتقـال بـه سـازمـان ديگر يا تعويض دارائي مي باشد. ( در هنگام خروج دارائي کليه فيلدها ذکر شده در اطلاعات دارائي قابل رويت يا جستجو مي باشد)
13. امکان تهيه ليست دارايي ها به تفکيک محل هاي استقرار و تحويل گيرنده ها
14. محاسبه عملکرد دارايي براي سنوات قبل
15. ثبت اتوماتيک سند حسابداري خروج دارائي از سازمان
16. کنترل کامل محل استقرار دارائي در مراکز و اخذ گزارشات متنوع
17. انجام محاسبات استهلاک دارائي در هنگام کاهش و افزايش ارزش دارائي ثابت
18. ثبت پلاک دارائي همراه با تاريخ نصب و تاريخ بهره برداري چگونگي ورود ، قيمت ، محل استقرار و جمع دار
19. امکان استفاده و رابطه قطعات مصرفي داخل انبارها با دارايي به منظور امکان پذير ساختن کنترل مصرف موجودي شرکت
20. اصلاح اموال پلاک شده
21. ثبت برگه تحويل و تحول دارائي ثابت با توجه به شماره پلاک از تحويل دهنده و تحويل گيرنده با قيد محل نصب
22. ثبت سند هزينه استهلاک دارائي به صورت اتوماتيک تا تاريخ مورد نظر بـا تـوجـه بـه استهـلاک و محـاسبـه اول دوره ، استهـلاک دوره جاري و ارزش دفتري با در نظر گرفتن تاريخ بهره برداري
23. مشاهده گردش استهلاک اموال همراه با قيمت تمام شده استهلاک انباشته ، هزينه استهلاک و مانده دفتري در هر لحظه
24. تهيه سند اتوماتيک کاردکس اموال
25. امکان ثبت سوابق دارايي در سطح شعبه(در صورت نياز)
26. گزارش از اموال مفقود شده ، اسقاط يا فروخته شده
27. گزارش موجودي تعدادي ريالي اموال در محل يا نزد جمع دار مورد نظر
28. گزارش بر اساس روش خطي : ساعات کارکرد، ميزان توليد، نمايش هزينه استهلاک، اندوخته استهلاک جمع شده و مانده دفتري
29. گزارش بر اساس روش نزولي : نرخ ثابت، مجموع سنوات، نمايش هزينه استهلاک، اندوخته استهلاک جمع شده و مانده دفتري
30. امکان گزارش از ريز دارائي هاي ثابت با در نظر گرفتن جمع اضافات ، جمع ارزش دفتري اول و آخر دوره ، جمع تعديـلات ، جمـع استهلاک دوره جاري ، جمع قيمت تمام شده اول دوره ، جمع نرخ استهلاک ، جمع مانده پايان دوره ، جمع مانده استهـلاک بـر اسـاس محل استقرار تا تاريخ مورد نظر
31. گزارش کاردکس اموال بر اساس شماره پلاک تا تاريخ مورد نظر
32. تهيه گزارشات اموال صادره يا وارده نزد جمع دار
33. چاپ برگه خريد اموال ، برگه افتتاحيه ، برگه فروش ، برگه تبديل کالا به اموال بر اساس انبار و، فروشنده دارائي و ...

تجميع حسابها و حسابداری شعب

تعداد شرکتهايي که شعب متعدد دارند و مايلند اطلاعات خود را در دفتر مرکزي بطور متمرکز جمع آوري نمايند، بطور روز افزون در حال افزايش است. حتي شرکتهايي که مديران خارج از مرکز دارند، نياز به ابزاري دارند تا بتواند گزارش هاي بروز رادر دسترس داشته باشند تا بتوانند مانند زمان حضور در دفتر کارشان، گزارش از آخرين وضعيت مشتريان، فروش، انبار و گزارش هاي مالي را در اختيار داشته باشند.
اين سيستم در يک ارتباط، اطلاعات بين دو مرکز را با يکديگر هماهنگ مي سازد. توسط اين سيستم مي توان طوري برنامه ريزي کرد که در مقاطعي از روز از طريق خط تلفن يا DATA کليه شعب، اطلاعات جديد و اصلاحات خود را به دفتر مرکزي انتقال دهند و نيز مواردي را که در دفتر مرکزي جهت شعبه خاصي پيش بيني شده، براي وي ارسال گردد.
1. امکان تنظيم نحوه ارتباط بين شعب يا شعب با دفتر مرکزي
2. امکان مشخص نمودن مسير انتقال اطلاعات به تفکيک اطلاعات يا عمليات روزانه

بهای تمام شده

محاسبه بهاي تمام شده به حجم زيادي از اطلاعات نياز دارد که جمع‌آوري آن‌ها بسيار حساس، زمان‌گير و پرهزينه است، اما با استقرار سيستم‌هاي يکپارچه "هادی حساب"، سيستم بهاي تمام شده، اطلاعات لازم را به صورت خودکار، به سادگي و با دقت از ساير سيستم‌ها جمع‌آوري مي‌کند و نهايتا ايجاد زمينه تصميم سازي در سازمان، سنجش مسئوليت و کنترل فرآيند، کنترل انحرافات عملکرد توليد، امکان کنترل فعاليت و هزينه‌ها و مديريت بر زمان را برای سازمان تان فراهم می سازد.

1.دريافت اطلاعات حسابهاي هزينه و بهاي‌ تمام شده از سيستم حسابداري
2.تخصيص هزينه‌هاي مرکز توليدي به ايستگاه کاري و محاسبه نرخ‌هاي جذب دستمزد و سربار در سطح ايستگاه‌هاي کاري
3.اطلاعات مباني تسهيم هزينه‌ها، مقادير تسهيم هزينه و مشخص نمودن رابطه مراکز سهم‌دهنده و سهم‌گيرنده
4.قابليت محاسبه بهاي تمام شده بر مبناي فرمول‌هاي متفاوت ساخت
5.محاسبه قيمت تمام شده پيش‌بيني بر اساس مباني استاندارد
6.محاسبه قيمت تمام شده واقعي به روش ميانگين
7.گزارش قيمت تمام شده واحد محصول
8.گزارش قيمت تمام شده واقعي، استاندارد، استاندارد و انحراف
9.گزارش قيمت تمام شده کالاي فروش رفته
10.گزارش قيمت تمام شده کالاهاي ارسالي به انبارها
11.گزارش قيمت تمام شده به تفکيک عوامل و اجزاي بهاي تمام شده
12.گزارش قيمت تمام شده کالا به تفکيک مواد، دستمزد و سربار
13.گزارش مقايسه بهاي تمام شده توليدات دوره‌هاي مختلف
14.گزارش انحراف نرخ مواد توليدي و مواد مصرفي
15.گزارش دستمزد، سربار و هزينه‌هاي جذب شده مراکز

سفارشات خارجی

سيستم سفارشات خارجي مديريت برنامه ريزي تامين مواد اوليه و کالاهاي مورد نياز واحد هاي فروش، توليد و پروژه هاي در جريان ساخت را بعهده دارد که پس از دريافت درخواست هاي خريد، فرآيندهاي مراحل خريد را از قبيل: ثبت استعلام، پيش فاکتور، فاکتور خريد، رسيد انبار ، تسهيم هزينه و اسناد حسابداري مربوطه را ثبت و صادر مي نمايد.

1. درخواست و اختصاص بودجه جهت تامين ريالي سفارشات خريد
2. قابليت ثبت درخواست سفارشات خريد
3. ثبت سفارشهاي خارجي،گشايش اعتبار و پروفرماي سفارش براساس استانداردهاي وزارت بازرگاني
4. تعريف فروشندگان خارجي
5. تخصيص هزينه هاي جانبي هر سفارش خريد از قبيل: حمل، ترخيص و ... بصورت تفکيک شده
6. صدور هوشمند فاکتور خريد ريالي از سفارش خريد
7. تقسيم هزينه هاي کالاي وارداتي
8. صدور رسيد موقت از فاکتور خريد
9. تخصيص کالاهاي فاکتورهاي خريد به وارده هاي خريد انبار
10. گزارش خلاصه وضعيت هر پروفرما
11. گزارش پيشرفت مراحل سفارش خريد
12. گزارش خلاصه اطلاعات و هزينه هاي ترخيص
13. گزارشات فصلي خريد طبق فرم وزارت اقتصاد و دارائي کشور
14. گزارش بهاي تمام شده سفارشات خريد وارده به انبار

انبار و حسابداری انبار

برنامه‌ريزي کارآمد توليد و فروش و همچنين استفاده‌ بهينه از منابع توليد، يکي از مهم ترين پيش نيازهـاي تـداوم و توفيق در فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني است. حال آن که برنامه‌ريزي توليد و تصميم‌گيـري دربـاره چگـونگـي تخصيـص منـابـع در فـراينـد توليد و عرضه محصولات به بازار، نيازمند آگاهي دقيق از اطلاعات و موجودي انبار است. به همين علت، بسياري از سازمان‌ها و موسسات اقتصادي براي داشتن اطلاعات به هنگام وضعيت انبـار و نظـارت بـر آنهـا، از نرم افزار انبار و حسابداري انبار بهره مي‌جويند. در اين ميان، توجه به ارتباط نزديک و تنگاتنگ عملياتي و اطلاعاتي ميان سيستم‌هاي انبـار، تـدارکـات، تـوليـد و فـروش از اهميـت ويژه‌اي برخوردار است و استفاده از نرم‌افزاري کارساز خواهد بود که چنين ارتباطي را ميان سيستم‌هاي يادشده فراهم آورد.
1. امکان معرفي انبارها و زير انبارها به صورت نامحدود
2. امکان تعريف شعبه و ارسال اطلاعات به دفتر مرکزي از طريق مودم
3. معرفي کالا با کاراکتر نا محدود و تعيين ۸ نوع خصوصيات ويژه هر کالا و تخصيص دادن هر کالا به گروه دلخواه و اخذ گزارش از خصوصيات گروه
4. معرفي فروشندگان کالا و يافتن آنها از طريق هر يک از فيلدها
5. ارتباط اتوماتيک سيستم انبار به سيستم حسابداري يا بازرگاني
6. معرفي بارکد جهت هر کالا و خواندن کالا توسط Barcode Reader و کاهش يا افزايش اتوماتيک موجودي انبار
7. امکان تعريف ۴ نوع نرخ براي هر کالا
8. امکان الصاق تصاوير به منوي تعريف کالاها
9. امکان معرفي واحدهاي فرعي و درج نسبت بين آنها
10. تعيين نوع فيلدها نمايش داده شده کالا يا حذف برخي موارد به دلخواه
11. امکان تعريف آيتمهاي باز و تکميلي در تعريف کالاها مانند طول در زمان خريد، عرض در زمان خريد، طول در زمان فروش، عرض در زمان فروش، مساحت فروش و غيره......
12. انجام عمليات کامل ورود مرحله اي کالا و نمايش آن در زمان رسيد دائم و کسر موارد رسيد شده از اعلام مانـده درمرحله بعد ، توليد سند حسابداري ، نمايش آن و اعمال در مجموعه سندهاي حسابداري مالي
13. قابليت خروج مرحله اي و کسر موارد سفارش داده از مقدار حواله و توليد سند اتوماتيک و اعمـال در مجموعه سندهاي حسابداري مالي
14. تهيه برگه هاي تعديل تعدادي و ريالي کالا در انبار
15. صدور برگه هاي حواله مصرف جهت مراکز هزينه
16. صدور برگه هاي رسيد انبار حواله مصرف ( مي تواند جهت چند مرکز مصرف صادر شود ) حواله خروج و مرجوع از حواله
17. امکان ورود مستقيم کالا به انبار و توليد سند حسابداري
18. امکان برگشت از خريد ، حواله به انبار و توليد سند حسابداري
19. صدور اتوماتيک سند حسابداري در کليه مراحل خريد و حواله در سيستم حسابداري مالي يا بازرگاني
20. محاسبه ارزش کالا انبار از روش قيمت گذاري
21. صدور حواله انبار و توليد خروجي و مجوز خروج
22. صدور اسناد اصلاحي موجودي کالا
23. چک نمودن موجودي در زمان ثبت حواله و رسيد صدور برگه هاي انتقال کالا بين انبار و توليد اتوماتيک حواله و رسيد کالا
24. صدور کارتهاي انبار (TAG)
25. انجام انبار گرداني و گزارشهاي مغايرت انبار و توليد سند مغايرت انبار
26. گردش تعدادي و ريالي هر کالا در انبارها و ريز عمليات انجام شده روي يک کـالا جهـت ورود و خـروج بـا ذکـر نـام فـروشنـده يـا خريدار يا مرکز مصرف کالاي مورد نظر
27. معرفي نقطه سفارش و حداقل و حداکثر تعداد کالا
28. کنترل نقطه سفارش و تعداد در هنگام صدور حواله انبار
29. کنترل نقطه رزرو مديريت و تهيه گزارشات متنوع کنترل موجودي بر اساس خروجي ها ، مجوز خروج و رزرو مديريت
30. تعريف مراکز مصرف و ارسال حواله جهت هر مرکز مصرف و کنترل موجودي آنها
31. امکان نمايش ماشين حساب در کليه برگه ها و استفاده از آن در هر رديف از کالاهاي انتخاب شده
32. امکان استفاده از برگه هاي تعديل تعدادي و مبلغي کالا
33. مديريت کالاهاي مرجوعي
34. امکان معرفي فرمول ساختهاي متعدد (الگو) جهت سهولت در مونتاژ يک محصول
35. معرفي مواد اوليه جهت توليد هر محصول
36. کاهش اتوماتيک مواد تشکيل دهنده محصول از انبار مواد اوليه
37. افزايش اتوماتيک موجودي انبار محصول
38. امکان مونتاژ يک محصول با محاسبه مقدار نرخ ميانگين هر يک از مواد تشکيل دهنده
39. محاسبه قيمت تمام شده کالاي مونتاژ شده
40. امکان استفاده از برگه حواله مصرف جهت به دست آوردن مقدار کامل هزينه و قيمت تمام شده محصول
41. امکان ثبت اطلاعات مواد و قطعات مصرفي در يک محصول
42. گزارش ليست کالاهاي ارسال شده جهت مراکز مصرف مورد نظر
43. گزارش کالا بر اساس نقطه سفارش
44. چاپ بارکد از کليه کالاهاي تعريف شده
45. گزارش کالا بر اساس نقطه حداقل و حداکثر موجودي
46. گزارش موجودي کالا بر اساس رزرو مديريت
47. امکان طراحي کليه برگه هاي رسيد حواله و.....( با امکان اسکـن نمـودن هـر برگه و تنظيم هر يک از فيلدها بر روي آن)
48. گزارشات موجودي کالاها به تفکيک گروه کالاها يا خصوصيت تعريف شده
49. گزارش خريد ماهيانه و ساليانه و کالاهاي خريداري شده از هر طرف حساب
50. گزارش موجودي يک کالا در چند انبار ، با قيد موجودي بر اساس شماره خروجي و مجوز خروجي
51. کاردکس تعدادي و ريالي انبار جهت هر کالا يا گروه کالا با در نظر گرفتن خصوصيات مورد نظر
52. گردش تعدادي و ريالي يک کالا در چند انبار
53. تهيه گزارش هاي مديريت از اعلام خريدهاي رسيد نشده و مجوز خروجي هاي خروج نشده
54. انجام انبار گرداني و گزارشهاي مغايرت انبار با توجه به ثبت کامپيوتر

خريد و تدارکات داخلی

خريد را مي توان يکي از ارکان اساسي فعاليت و برآيند تلاش مجموعـه‌ گـروه‌هـاي فعـال در سـازمـان‌هـا و مـوسسـات اقتصـادي پنداشت و بدين خاطر است که اجراي سياست‌ها و راهکار‌هاي شايسته‌ خريد، بسيار حساس و سرنوشت‌ساز تلقي مي‌شود.
1. ثبت افتتاحيه فروشندگان
2. گروه بندي مشتريان بر اساس طبقه بندي مورد نظر( خرده فروش و ......)
3. نگهداري اطلاعات و سوابق خريداران و کنترل از طريق سيستم
4. انجام عمليات کامل خريد ، ثبت اتوماتيک سند حسابداري ، نمايش آن و اعمال در سندهاي حسابداري بـا حفـظ شمـاره برگه خريد
5. قابليت خريد به دو روش مستقيم و مرحله اي
6. امکان معرفي درصد و مبلغ تخفيف بصورت رديفي و يا کلي در برگه ها
7. صدور برگه اعلام خريد ،رسيد خريد و مرجوع از خريد
8. صدور برگه ارسال کالا
9. صدور برگه درخواست کالا از انبار
10. صدور برگه درخواست خريد
11. صدور برگه استعلام بها
12. صدور برگه بارنامه
13. صدور برگه ها به تفکيک شعبات تعريف شده
14. صدور برگه رسيد انبار از روي برگه اعلام خريد به صورت اتوماتيک
15. صدور فاکتور خريد بدون ثبت برگه اعلام خريد و افزايش موجودي قابل فروش
16. بررسي سوابق رسيدها و خريدها
17. امکان اختصاص شماره دوم و شماره فرعي در برگه ها جهت کنترل برگه هاي اعلام خريد و رسيد دائم
18. امکان استفاده از عمليات ارزي در داخل فاکتورهاي خريد
19. ثبت عمليات دريافت و پرداخت بر روي خريدها( چک ، حواله ، نقدي)
20. قابليت ثبت سفارش خريد مشتريان و کنترل سفارشات
21. ثبت فاکتور خريد از روي برگه سفارش
22. ثبت عوارض و هزينه ها کل برگه
23. ثبت آدرس دريافت صورتحساب، آدرس دريافت کالا و آدرس تماس
24. انجام تسهيم هزينه به روشهاي مختلف بر روي خريدها ( بر اساس في ، مبلغ کل ، تعداد ، وزن و....)
25. گروه بندي چند سطحي فروشندگان
26. الصاق ضمائم متعدد به خريداران
27. امکان استفاده از عمليات ارزي در داخل برگه هاي خريد
28. امکان استفاده از بارکد در برگه ها به صورت کليد ميانبر جهت جستجوي سريع کالا و درج آن در برگه ها
29. امکان استفاده از واحدهاي ديگر تعريف شده کالا براي سهولت در درج تعداد و يا قيمت کالا در برگه ها
30. تسهيم هزينه در انتقال بين کالا ها و سرشکن نمودن آن ( بر اساس في ، مبلغ کل ، تعداد و وزن )
31. امکان بررسي سوابق اعلام خريدها و رسيدهاي دائم
32. اخذ گزارشات از کالاهاي خريداري شده از يک نفر يا ليست فروشندگان کالا
33. تهيه گزارشات خريد ماهانه و سالانه
34. گزارشات متنوع از گردش خريد ماهانه و سالانه
35. تهيه گزارش از ليست کالاهاي خريداري شده از يک فرد و ليست فروشندگان يک کالا
36. تهيه گزارش از برگه اعلام خريد هاي رسيد نشده
37. اخذ گزارشات خريد از فروشندگان خاص يا کالاي مورد نظر
38. گزارشات روزانه خريد کالا
39. گزارشات خريد بر اساس شرح هاي درج شده در برگه ها
40. گزارشات کنترلي از رسيدهاي يک اعلام خريد
41. چاپ برگه ( اعلام خريد ، بارنامه ، در خواست کالا و....) با فرمت دلخواه
42. تهيه گزارشات مقايسه اي حسابها در هر دوره زماني مختلف
43. ثبت گزارش هاي آماري بسيار متنوع از خريد روزانه ، هفتگي ، ماهانه ، سالانه جهت تصميم گيري مديريت
44. تهيه گزارشات مقايسه اي خريد در هر دوره زماني مختلف
45. امکان جستجوي پيشرفته از کليه فيلدها در هر گزارش و امکان ايجاد فيلترهاي پيشرفته بر روي گزارشات و ساخت گزارشات متنوع

فروش داخلی

فروش را مي توان يکي از ارکان اساسي فعاليت و برآيند تلاش مجموعـه‌ گـروه‌هـاي فعـال در سـازمـان‌هـا و مـوسسـات اقتصـادي پنداشت و بدين خاطر است که اجراي سياست‌ها و راهکار‌هاي شايسته‌ فروش، بسيار حساس و سرنوشت‌ساز تلقي مي‌شود.
1. امکان معرفي سه واحد مجزا براي يک کالا و مشخص کردن نسبت بين آنها
2. امکان تعريف ۴ نرخ براي هر کالا
3. معرفي شماره سريال جهت هر کالا و امکان استفاده از کد قديم يک کالا
4. گروه بندي مشتريان بر اساس طبقه بندي مورد نظر به عنوان (عمده فروش، خرده فروش يا نمايندگي و.....)
5. امکان تعريف سقف اعتباري نقدي و چکي براي مشتريان
6. نگهداري اطلاعات و سوابق مشتريان و تعين سقف اعتباري براي مشتريان و کنترل از طريق سيستم
7. معرفي بازاريابها و تعيين ميزان کميسيون هر کالا بصورت ثابت و متغير در هنگـام صـدور فـاکتـور و يـا تعيين ميـزان کميسيـون ثابت جهت هر بازارياب
8. فروش به تفکيک بازاريابها ، مشتريان و گروه کالاها
9. انجام عمليات کامل فروش ، ثبت اتوماتيک سند حسابداري ، نمايش آن و اعمال در سندهاي حسابداري بـا حفـظ شمـاره برگه فروش
10. قابليت فروش به دو روش مستقيم و مرحله اي
11. صدور پيش فاکتور، فاکتور فروش ، مجوز خروج ، خروج و مرجوع از فروش
12. ثبت عمليات دريافت و پرداخت بر روي فاکتورها ( چک ، حواله ، نقدي)
13. امکان نمايش ماشين حساب در کليه برگه ها و استفاده از آن در هر رديف از کالاهاي انتخاب شده
14. کنترل نمودن موجودي بر اساس فاکتور ، پيش فاکتور و يا رزرو مديريت
15. صدور اتوماتيک فاکتور از پيش فاکتور
16. امکان معرفي کميسيون جهت اختصاص به هر کالا و يا فاکتور کلي به صورت درصدي و مبلغي
17. امکان استفاده از بارکد در برگه ها به صورت کليد ميانبر جهت جستجوي سريع کالا و درج آن در برگه ها
18. صدور برگه ها به تفکيک شعبات تعريف شده
19. امکان معرفي درصد و مبلغ تخفيف بصورت رديفي و يا کلي در برگه ها
20. امکان استفاده از عمليات ارزي در داخل فاکتورها
21. امکان اختصاص شماره دوم و شماره فرعي در برگه ها جهت کنترل فاکتور، پيش فاکتور، مجوز خروج و خروجي ها
22. ثبت اتوماتيک عمليات صندوق ( دريافت و پرداخت ) و چاپ رسيد صندوق
23. کپي نمودن کليه برگه ها ( فاکتور ، حواله و ....) جهت سهولت کاربري
24. قابليت ثبت سفارش خريدار و فروش مرحله اي و کسر موارد سفارش داده شده از مقدار فاکتور مانده در مرحله بعد
25. ثبت فاکتور فروش از روي برگه سفارش
26. معرفي روش تسويه حساب با مشتريان
27. تخفيف جهت هر رديف کالا و همچنين تخفيف کلي در فاکتور
28. امکان استفاده از واحدهاي ديگر تعريف شده کالا براي سهولت در درج تعداد و يا قيمت کالا در برگه ها
29. کنترل سقف اعتباري نقدي و چکي بامشتريان
30. امکان تنظيم نرخ ميانگين براي بدست آوردن نرخ ميانگين هر کالا
31. ثبت شماره و تاريخ درخواست فروش
32. امکان چاپ LOGO و اسپانسر تبليغاتي در فاکتور
33. ارسال صورت حساب از طريق فاکس يا E-Mail
34. معرفي پرسنل بازارياب و ضرايب پورسانت آنها
35. امکان الصاق ضمائم متعدد به هر خريدار
36. امکان صدور مجوز خروج با صدور اتوماتيک از فاکتور يا حواله
37. امکان تعريف و چاپ اتوماتيک بارکد جهت کالاهاي تعريف شده
38. امکان ارتباط با سيستم انبار محصول و انتقال مکانيزه درخواست به سيستم انبار و بالعکس
39. تعريف خدمات مختلف و صدور فاکتور خدمات و نگهداري حسابهاي خدماتي و اخذ گزارشات متنوع بصورت جداگانه
40. امکان معرفي تنظيمات فاکتور بر اساس نرخ هاي مختلف و ديگر آيتمهاي باز جهت نياز کاربر و سهولت کار
41. اخذ گزارشات از خريداران کالا يا کالاي فروخته شده به يک فرد
42. تهيه گزارشات فروش ماهانه و سالانه
43. تهيه آمار فروش توسط نماينده (ويزيتور)
44. تهيه گزارشات فروش و سود فروش بر اساس هر کالا و گروه کالا
45. تهيه گزارشات فروش و سود هر فاکتور به صورت مرحله اي و يا مستقل
46. تهيه گزارش از ريز فاکتورهاي فروخته شده به يک نفر يا فاکتورهاي صادر شده جهت يک فرد
47. تهيه گزارش از آمار فروش کالاها بر اساس پيش فاکتور
48. تهيه گزارش فروش روزانه بر اساس فيلترهاي مورد نظر کاربر
49. تهيه گزارش از وضعيت مشترياني که شرکت به طور همزمان با آنها مبادله فروش و خريد دارد.
50. تهيه ليست مشتريان بر اساس نوع پرداخت آنها اعم از نقدي و غير نقدي
51. گزارشات متنوع از ميزان فروش هر بازارياب و مقايسه فروش بين بازاريابها
52. تهيه گزارشات مقايسه اي حسابها در هر دوره زماني مختلف
53. ثبت گزارش هاي آماري بسيار متنوع از فروش روزانه ، هفتگي ، ماهانه ، سالانه جهت تصميم گيري مديريت
54. گزارشات کنترلي مديريت جهت پيش فاکتورهاي فاکتور نشده، فـاکتـورهـاي خـروج نشـده و مجـوز خروج هاي خروج نشده
55. گزارشات کنترلي از فاکتورهاي مرحله اي جهت بررسي فاکتورهايي که مجوز خروج و يا خروجي آنها ثبت شده است.
56. گزارشات از برگه هايي که به يکديگر ارتباط دارند. مانند (پيش فاکتور، مجوز خروج، خروجي و فاکتور)
57. گزارشات موجودي کالا بر اساس مجوز خروج ، خروجي ، فاکتور و پيش فاکتور
58. گزارشات فروش فصلي جهت ارائه به وزارت دارائي به صورت چاپي
59. تهيه گزارشات مختلف از مشترياني که در حجمهاي خاصي کالا خريداري نموده اند.

مديريت مشتريان

استفاده از سيستم مديريت ارتباط با مشتريان به شناسائي، ترغيب، گسترش، حفظ و ارائه بهينه خدمات به مشتريان کمک خواهد کرد.

1. امکان تعريف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با شرکت
2. امکان تعريف پارامترهاي مرتبط با مشتريان از قبيل: شماره پرونده، نام مدير، نحوه آشنائي، گروه کاري، گروه سازماني و...
3. امکان ايجاد حساب مشتري قطعي با حسابداري بصورت اتوماتيک
4. امکان تعريف سياست هاي فروش شرکت و مشخص نمودن استفاده مجاز کارشناسان فروش به تفکيک سياست هاي مذکور
5. امکان تعريف پروژه هاي فروش مرتبط با سياست هاي فروش شرکت به تفکيک کارشناسان فروش
6. امکان تعريف روال اجراي يک سياست فروش جهت اطلاع از درصد پيشرفت پروسه فروش به تفکيک هر پروژه
7. امکان ثبت اطلاعات تماسهاي کارشناسان فروش و مشخص نمودن نوع و تاريخ پيگيري هاي بعدي
8. امکان کنترل کليه رويدادهاي ثبت شده کارشناسان، توسط مدير فروش و درج پيشنهادهاي راهبردي توسط مديريت
9. امکان ارجاع يک پروژه از يک کارشناس به کارشناس ديگر توسط مدير فروش
10. امکان اخذ گزارش پروژه هاي فروش به تفکيک درصد پيشرفت پروژه و يا وضعيت آنها
11. امکان اخذ گزارش و کنترل تماسهاي روزانه کارشناسان فروش توسط مدير فروش
12. امکان اخذ گزارش و کنترل پروژه هاي ثبت شده هر سياست فروش

حقوق و دستمزد

محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از همين محاسبات زمـان‌بـر اسـت کـه مسئـوليـن مالي هميشه درگير آن هستند. حال آن که به دليل تنوع شيوه‌هاي محاسبه و تعـدد عـوامـل تـاثيـرگـذار، طـراحـي نـرم‌افـزاري کـه پاسخگوي نياز کاربران گوناگوني باشد، از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است. نرم افزار پرسنلي و حقوق و دستمزد قابليت اتصال به تمامي دستگاههاي حضور و غياب خارجـي و ايـرانـي را دارا مـي بـاشـد . در اين نرم افزار پيش فرض کليه محاسبات پيش بيني شده است . در عين حال فرمول هاي محاسباتي در اختيار کاربـر بـوده و قـابـل تغيير نيز مي باشد. امکان اضافه نمودن گزارشهاي جديد در نرم افزار به سليقه کاربران ، تهيه ديسکت بيمه ، کليه ديسکتهاي بانک و توليد سند حسابداري پيش بيني شده است .
1. معرفی اطلاعات حقوقی و استخدامی پرسنل
2. پارامتريک بودن کليه اجزاء و فرمولهاي محاسباتي مربوط به بيمه ، ماليات ، اضافه کار ، مـامـوريـت ، غيبـت ، تـاخيـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاري ، شب کاري و.....
3. تعريف ساعات کارکردهاي پرسنل در هر ماه طبق ساعت کار موظف ، اضافه کاري و مرخصي و غيره
4. اعلام فرمولها و نحوه محاسبه حقوق بصورت پارامتريک
5. معرفي عواملي که مشمول بيمه مي شود و تاثير پارامترها در کسر کار ، مرخصي و بيمه معرفي جدول ماده ۱۳۱ مالياتي
6. معرفي مواردي که در اضافه کاري شخص تاثير دارد
7. معرفي ضرايب مزايا و کسورات به دلخواه
8. معرفي پارامترهاي موثر در عيدي ، سنوات ، ماليات و روش محاسبه آنها
9. ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در هر ماه که شامل ميزان حضور ، مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشد .
10. ورود مساعده هاي دريافتي در هر ماه
11. تعريف مزايا و کسورات متغير پرسنل به دلخواه
12. معرفي پيش فرض از قبيل هر نوع کسورات و مزايا به دلخواه
13. معرفي دو نوع حقوق براي افراد
14. معرفي هر نوع مزايا به دلخواه و تعين نحوه محاسبه آن ( ضرايب يا مبلغ ثابت )
15. معرفي وام هاي متعدد جهت هر فرد
16. نگهداري و کنترل و قسط بندي انواع وامها براي پرسنل
17. محاسبه خلاصه کارکرد پرسنل در هر ماه
18. تغيير حقوق افراد بصورت ترکيبي يا فردي بصورت درصدي يا عدد ثابت
19. محاسبه عيدي سالانه و پاداش پرسنل
20. محاسبه کارکرد سالانه پرسنل
21. محاسبه معوقه باز خريد مرخصي و انتقال مانده سنوات به سال بعد
22. محسابه معوقه سنوات پرسنل و انتقال مانده سنوات به سال بعد و امکان محاسبه
23. سنوات در سال بعد طبق آخرين پايـه حقوق براي مابه التفاوت سال قبل
24. محاسبه معوقه کليه حقوق و مزايا و کسورات
25. پرداخت گروهي مساعده به پرسنل
26. محاسبه حقوق براي پرسنل اقماري ( پرداخت مبلغ ثابت به ازاي تعداد روزهاي مشخص)
27. تهيه فيش هاي حقوقي پرسنل و چاپ آنها
28. تهيه ليست براي ارائه به سازمان تامين اجتماعي و دارايي
29. تهيه ليست حقوق و مزايا براي ارائه به حسابداري مالي
30. تهيه گزارشات جامع از خالص پرداختي سالانه پرسنل
31. تهيه ليست حقوق معوقه پرسنل
32. تهيه گزارشات جامع از تسويه و بازخريد پرسنل شامل : پرداختي پاداش و عيدي ، باز خريد سنوات ، بن کارگري و تسويه حساب
33. تهيه گزارشات جامع ماليات سالانه و محاسبه ماليات سالانه پرسنل
34. توليد ديسکت بانک جهت پرداخت حقوق توسط برخي از شعب بانک ها
35. تهيه ديسکت بيمه جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي
36. گزارشات کارکرد ماهانه پرسنل
37. تهيه ليست پرسنل اقماري بدون حقوق توافقي
38. تهيه ليست از اقساط کسر شده وام در هر ماه و گزارش ليست وام هاي پرداختي

پرسنلی

نرم افزار پرسنلی و صدور احکام "هادی حساب" قابليت تعريف انواع پارامترهاي محاسباتي براي عوامل حکمي و تعيين فرمولاسيون دلخواه جهت کليه عوامل به تفکيک رديفهاي استخدامي و ارائه گزارشهاي متنوع را دارا می باشد.
1. معرفي پرسنل و اطلاعات کامل پرسنلي و استخدامي ( کد پرسنل ، اطلاعات کامل افـراد شمـاره بيمـه ، شمـاره حسـاب ، نوع شيفت ، نوع بيمه ، نوع ماليات ، افراد تحت تکفل و سوابق کار و....)
2. امکان الصاق عکس و امضاء پرسنل در فرم معرفي
3. ثبت اطلاعات پرسنل به تفکيک مراکز فعاليت
4. امکان صدور احکام کارگزيني پرسنل و اعمال تغييرات متناسب با قانون کار
5. تهيه و تنظيم حکم کارگزيني پرسنل و اختصاص مشاغل به پرسنل
6. اخذ گزارشات استخدامي و ترک کار
7. اخذ گزارش از قرارداد هاي منعقده و خاتمه يافته
8. اخذ گزارشات پرسنلي بر حسب تحصيلات، سوابق، سو پيشينه، اقوام و ...

کنترل تحويل مواد

کنترل عمليات توليد

يکي ازمهمترين مباحث درکارخانجات توليدي ثبت و تحويل فرآيند محصولات، نگهداري مستندات، نگهداري موجودي کالاي نيمه ساخته، محاسبه نرخ انحراف و بهاي تمام شده محصولات مي باشد. سيستم توليد و بهاي تمام شده هادي حساب به شکلي تعريف شده اندکه مي تواند به هر صنعت وابسته گردد و نيازهاي مربوطه را مرتفع سازد.

1. تعريف سالن توليد، ماشين آلات، ايستگاههاي توليدي و خدماتي
2. تعريف درخت محصول BOM براي هر محصول به همراه ضريب مصرف و درصد ضايعات استاندارد، زمان توليد و ...
3. معرفي مراحل و خطوط توليد و مشخص نمودن مرتبه تک تک فرآيندهاي توليد
4. زمانبندي درخواست خريد مواد و صدور اتوماتيک درخواست خريد
5. مشاهده مقدار مصرف مواد و قطعات و زمان کار در ساختار محصولات مختلف
6. امکان صدور و تائيد درخواست توليد
7. امکان ثبت دستور توليد محصول و مشخص نمودن شماره خط توليد براي آن سفارش
8. ثبت درخواست مواد اوليه بصورت اتوماتيک با توجه به شماره مرحله توليد
9. تشخيص خودکار مواد خام، نيمه ساخته و محصول نهائي از طريق بررسي ساختار محصول
10. ثبت اطلاعات مواد و قطعات مصرفي براي يک دستور ساخت
11. قابليت انتقال کالاهاي نيمه ساخته بين مراحل توليد
12. ثبت اعلام رسيد محصول و انتقال آن به انبار
13. ثبت اتوماتيک سندهاي مالي براي کليه عمليات سيستم توليد به تفکيک مراحل هزينه و فعاليت
14. دريافت و ثبت اطلاعات ضرايب و مباني تسهيم هزينه و مشخص نمودن اولويت هاي تسهمي مراکز هزينه
15. محاسبه و تعيين نقطه سر به سر و حاشيه سود فروش محصولات
16. محاسبه موجودي پاي خط براساس مصرف واقعي در هر مقطع زماني
17. تهيه گزاش انحراف از توليد و انحراف مصرف از استاندارد
18. گزارش محاسبه کليه مواد مصرفي مرتبط با يک سفارش کار

کارتابل مديريت گردش کار

سيستم مديريت گردش کار بستري فراهم مي آورد تا بوسيله آن انجام رويه‌هاي سازماني و يا به عبارت ديگر گردش کار سازمان براساس فرآيندها بصورتي کاملاً مکانيزه و خودکار درآيد. با استفاده از اين سيستم مديران و برنامه‌ريزان سازمان مي‌توانند فرآيندهاي اجرايي سازمان را مطابق نظر خود تعريف نموده و در هر زمان تغيير دهند. گردش کار يعني پاسخ به اين سوالات که چه کسي، روي چه موضوعي، در چه حوزه اي و در چه زماني مشغول فعاليت است.
وظيفه اصلي سيستم مديريت گردش کار، ارسال نمودن کارهاي روزانه سازمان به اشخاص مناسب در زمان معين مي‌باشد که مي بايست قابليت پيگيري را نيز دارا باشد.

از جمله مزاياي استفاده از کارتابل مديريت گردش کار مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
· مديريت بر گردش کار کل سازمان
· ارتباط سيستم گردش کار با ساير سيستم هاي هادي حساب
· تخصيص خودکار و هوشمندانه منابع انساني به فعاليت‌ها
· كنترل بهتر فرآيندها
· بهبود فرايندهاي سازمان
· كاهش دادن هزينه‏هاي زنجيره تامين مواد و منابع
· كوتاه نمودن زمان كل انجام يک وظيفه
· سامان‌دهي كارآمد دريافت تقاضا، توليد و تامين منابع
· تسهيل و تسريع ارتباطات سازماني و انساني

امکانات کارتابل مديريت گردش کار
1. تعريف اطلاعات پايه سازمان شامل: چارت سازماني، سمت ها، کاربران و ...
2. اختصاص کارتابل گردش کار به هر پست سازماني
3. امکان تعريف تعداد و رتبه تائيد کنندگان هر فرآيند با توجه به سياست سازمان
4. تعريف امضاي الکترونيک کاربران جهت استفاده در کارتابل
5. قابليت نمايش تعداد اطلاعات تاييد نشده هر فرآيند در کارتابل هر کاربر
6. قابليت ارجاع اتوماتيک اطلاعات هر فرآيند پس از تائيد، طبق گردش کار تعريف شده براي آن فرآيند
7. قابليت ثبت عدم تائيد يک فرآيند با ذکر علت
8. قابليت چاپ اتوماتيک امضاي الکترونيک هر کاربر پس از تاييد اطلاعات
9. قابليت کنترل کليه فرآيندهاي تائيد شده و تائيد نشده توسط مديريت
10. قابليت ثبت نهائي و جلوگيري از تغييرات پس از تائيد نهائي عمليات هر فرآيند توسط مدير مربوطه
11. قابليت اخذ گزارش به ريز جزئيات اطلاعات هر فرآيند و تائيدکنندگان