کنترل عمليات توليد

یکی ازمهمترین مباحث درکارخانجات تولیدی ثبت و تحویل فرآیند محصولات، نگهداری مستندات، نگهداری موجودی کالای نیمه ساخته، محاسبه نرخ انحراف و بهای تمام شده محصولات می باشد. سیستم تولید و بهای تمام شده هادی حساب به شکلی تعریف شده اندکه می تواند به هر صنعت وابسته گردد و نیازهای مربوطه را مرتفع سازد.1. تعریف سالن تولید، ماشین آلات، ایستگاههای تولیدی و خدماتی
2. تعریف درخت محصول BOM برای هر محصول به همراه ضریب مصرف و درصد ضایعات استاندارد، زمان تولید و …
3. معرفی مراحل و خطوط تولید و مشخص نمودن مرتبه تک تک فرآیندهای تولید
4. زمانبندی درخواست خرید مواد و صدور اتوماتیک درخواست خرید
5. مشاهده مقدار مصرف مواد و قطعات و زمان کار در ساختار محصولات مختلف
6. امکان صدور و تائید درخواست تولید
7. امکان ثبت دستور تولید محصول و مشخص نمودن شماره خط تولید برای آن سفارش
8. ثبت درخواست مواد اولیه بصورت اتوماتیک با توجه به شماره مرحله تولید
9. تشخیص خودکار مواد خام، نیمه ساخته و محصول نهائی از طریق بررسی ساختار محصول
10. ثبت اطلاعات مواد و قطعات مصرفی برای یک دستور ساخت
11. قابلیت انتقال کالاهای نیمه ساخته بین مراحل تولید
12. ثبت اعلام رسید محصول و انتقال آن به انبار
13. ثبت اتوماتیک سندهای مالی برای کلیه عملیات سیستم تولید به تفکیک مراحل هزینه و فعالیت
14. دریافت و ثبت اطلاعات ضرایب و مبانی تسهیم هزینه و مشخص نمودن اولویت های تسهمی مراکز هزینه
15. محاسبه و تعیین نقطه سر به سر و حاشیه سود فروش محصولات
16. محاسبه موجودی پای خط براساس مصرف واقعی در هر مقطع زمانی
17. تهیه گزاش انحراف از تولید و انحراف مصرف از استاندارد
18. گزارش محاسبه کلیه مواد مصرفی مرتبط با یک سفارش کار