کارت پروژه و تسهیم هزینه

از آنجائیکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی (همچنین کلیه شرکت های خدماتی) در گردآوری ساعات کاری کارکنان خود در پروژه های در جریان، همواره دچار اشکال بوده و ارتباط گزارش کارکرد کارکنان (تایم شیت) با میزان کارکرد آنها در هر پروژه ، مستلزم گردآوری ساعات کار هر نفر به تفکیک رده شغلی در هر پروژه می باشد؛ در همین راستا این شرکت اقدام به طراحی و اجراء سیستم کارت پروژه و تسهیم هزینه نموده است . این سیستم با اختصاص هزینه های دستمزد و سربار به هر پروژه می تواند گزارش سود و زیان پروژه مربوطه را محاسبه نموده و بدینوسیله مدیران را از عملکرد مجموعه خود آگاه سازد .1. تعریف انواع پروژه ها و یا خدمات مورد ارائه به مشتریان (از قبیل حسابرسی مالی ، حسابرسی مالیاتی و …)
2. تعریف جزییات پروژه های در جریان به تفکیک نوع قراردادهای مرتبط با هر کارفرما
3. تعریف کارکنان به تفکیک رده شغلی (مدیر فنی ، سرپرست ارشد و …)
4. ثبت کاربرگ محاسبه بودجه سال جاری (قابل محاسبه توسط سیستم بر مبنای عملکرد واقعی سال قبل و یا بصورت دستی)
5. ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه کارکنان از طریق فرم تایم شیت به تفکیک پروژه های در جریان
6. ثبت اطلاعات تایم شیت شامل کارکرد عادی ، اضافه کاری ، تعطیل کاری ، شب کاری ، ماموریت ، غیبت ، کسر کار و … به تفکیک پروژه های در جریان
7. اخذ گزارش کاردکس هزینه پروژه ، جهت دسترسی به مجموع هزینه های دستمزد و سربار پرسنل ، به تفکیک هر پروژه
8. محاسبه خلاصه هزینه و ساعات کارکرد واقعی کارکنان بصورت ماهیانه و به تفکیک رده شغلی و با در نظر گرفتن بیمه سهم کارفرما ، عیدی ، بازخرید سنوات ، بازخرید مرخصی به اضافه مانده سنوات سال و ماه قبل هر پرسنل در یک پروژه در جریان
9. اخذ گزارش کاردکس هزینه یک پرسنل ، جهت شناسایی مجموع هزینه و کارکرد ماهیانه پرسنل مورد نظر ، در کلیه پروژه های در جریان
10. اخذ گزارش کاردکس هزینه کلیه پروژه ها به تفکیک هر یک از خدمات مورد ارائه به مشتریان
11. چاپ گزارشات فوق در فرمت های استاندارد ، ضمن امکان اعمال تغییرات مورد نیاز در طراحی چاپ هر یک از گزارشات
12. محاسبه کامل انحراف بودجه سال جاری با عملکرد واقعی و تخصیص سیستماتیک آن به پروژه های انجام شده و در جریان
13. اخذ گزارش سود و زیان با اختصاص هزینه های دستمزد و سربار ، به تفکیک هر پروژه و یا بطور جامع