شرکت هادي حساب رايان نوين با هدف "ارائه راهکارها و محصولات جامع نرم افزاری به سازمان‌های بزرگ و متوسط" ضمن شناخت کامل نسبت به نيازهای  آژانس های هواپيمايي در خصوص يک سيستم جامع و کارآمد مالی و مديريت فروش تور و بليط  با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مسلط به حسابداری آژانس های هواپيمايی و با نظارت موسسه حسابرسی هادي حساب تهران (حسابداران رسمي) اقدام به توسعه سيستم يکپارچه مديريت مالی هادي حساب جهت آژانس های هواپيمايي  نموده است .
در شرايط کنونی اقتصادی ، استفاده مناسب از منابع انسانی و کنترل هزينه ها در الويت اهداف مديران قرار گرفته است و از آنجايي که مشکلات حسابداری آژانس های هواپيمايي ناشی از پراکندگی و حجم بالای اطلاعات حسابداری مي باشد در تهيه سيستم هادی حساب سعی بر اين بوده که با کمترين نيروی انسانی گزارشاتی به موقع و صحيح جهت تصميم گيری در اختيار مديران قرار گيرد به نحوی که مديران را قادر به تحليل و ارزيابی عملکرد مجموعه نمايد.
حسابداری مالی و ارزی

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصـادي را مـيتـوان يکـي از مهمتـريـن اهـداف سيستـم حسابداري مالي تلقي کرد . نرم افزارحسابداري مالي به عنوان هسته اصلي و مرکزيت سيستم هاي يکپارچه هادي حسـاب وظيفـه جمع آوري و يکپارچه سازي نتايج عمليات و کليه فعاليت هاي انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
1. امکان تعريف کدينگ ۷ سطحي براي حساب ها( کل، معين، تفضيلي، جزء۱، ... ) و 3 سطح تفضيلي شناور
2. معرفي گروه مرکز و ريز مراکز و ارتباط با کدينگ حسابداري جهت دسته بندي و تهيه حسابهاي تلفيقي
3. طبقه بندي نمودن مراکز هزينه به فعاليت هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده)
4. قابليت تفکيک حسابها به پروژه هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده )
5. معرفي شرحهاي ثابت براي جلوگيري از تايپ مجدد در شرح اسناد
6. معرفي ارزهاي مختلف و نرخ برابري ثابت و متغير براي هر ارز
7. معرفي ارز مبنا و مشخص کردن نسبت بين ارزها با ارز مبنا
8. ورود اطلاعات اسناد مالي به ساده ترين و سريعترين روش به صورت ريالي / ارزي
9. امکان صدور اتوماتيک سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
10. رزرو نمودن يک يا چند سند و جلوگيري از زدن سند اصلاحي و امکان صدور سند مشابه (کپي سند)
11. قابليت مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ و اختصاص شماره نهايي اسناد (با حفظ شماره بايگاني)
12. ثبت تصاوير ضمايم سند در اسناد حسابداري
13. امکان کنترل اسناد يادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
14. امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات برگه هايي از قبيل فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت از داخل فرم سند
15. تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه و ماهانه
16. تهيه گزارشهاي مقايسه اي براي بيش از يک دوره مالي
17. گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکيک سر فصل هاي شناور، مراکز هزينه و پروژه ها
18. تهيه گزارشات تراز و صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، سود و زيان)
19. گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حساب از کل به جزء يا جزء به کل
20. تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي شعب

چک و خزانه داری

استفاده کارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد را مي‌توان يکي از نگراني‌هـاي مسئـوليـن مـالـي سازمان‌ها وموسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات يـادشـده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است که موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريـت شـايستـه‌ آنها پنداشت که زمينه‌هاي لازم را براي پرداختهاي برنامه‌ريزي شده فراهم کرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه هادي حساب، تلاش بر اين است که تسهيلات لازم براي مديريـت بهينه وجوه نقد و کنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مهيا شود.

1. صدور سند دريافت و پرداخت و اختصاص دادن هر رديف سند به مرکز مورد نظر
2. ثبت اتوماتيک عمليات صندوق ( دريافت و پرداخت ) و چاپ رسيد صندوق
3. معرفي گسترده انواع بانکها، شعبه هاي بانکها، حسابهاي جاري
4. معرفي متعدد دسته چک و امکان چک کردن وضعيت هر برگه از چک
5. امکان معرفي دسته چک ارزي جهت افتتاح حساب در بانکهاي خارجي
6. معرفي حسابهاي ممنوع المعامله جهت جلوگيري از تبادلات مالي
7. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چکهاي دريافتني شامل : دريافت چک، ويرايش چکهاي دريافتي، حذف چکهـاي دريـافتـي، واگذاري چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، ويرايش چک و واريز به بانک، انتقال چک به يک حساب ديگر، حذف چک تضميني، عودت چک تضميني، دريافت چک تضميني، ويرايش چک تضميني.
8. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چک پرداختني شامل : صدور چک، ويرايش چکهاي پرداختي، حذف چکهـاي پـرداختـي، تحـويـل چک به شخص داخلي، پرداخت چک، پرداخت چک تضميني، عودت چک تضميني، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واريز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واريز به صندوق، ابطال چک.
9. قابليت جستجو در چک از طريق يکي از فيلدها مانند ( شماره چک ، تاريخ چک ، تاريخ سر رسيد ، پرداخت کننده و .....)
10. ثبت اتوماتيک چک هاي دريافتي تجمعي در سند
11. ثبت اتوماتيک پاس نمودن گروهي چک ها در سند
12. برگه دستور پرداخت وجه جهت تائيد مديريت درهنگام صدور چک
13. ثبت اتوماتيک سند دريافت و پرداخت هاي نقدي و دريافت و ارسال حواله در سند مالي
14. حفظ تاريخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر يک از فيلدها
15. جستجو چک بر اساس شرح چک
16. امکان راس گيري چکها
17. کنترل مجوز پرداخت هاي تائيد نشده و يا دستور پرداخت هاي تائيد شده توسط مديريت
18. کنترل کامل موجودي بانک ها بر اساس کسري ، در جريان وصول ، جمع پرداختي و دريافتي ها
19. کنترل کامل دسته چک با احتساب چک هاي مانده و صادر شده
20. الصاق هر نوع فايل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رويت آنها حتي از داخل سند
21. قابليت ارسال کليه گزارشات به نرم افزار (Excel)
22. تعيين محدوده فعاليت براي سيستم حتي بيشتر از يک دوره مالي
23. گزارش مانده حساب با احتساب چک هاي وصول شده و يا نشده
24. تهيه گزارش از چک هاي در جريان وصول با احتساب تعداد روزها
25. امکان تهيه گزارشات مغايرت بانک
26. طراحي سند حسابداري به دلخواه
27. کنترل کامل نقدينگي و اخذ گزارشات متنوع
28. جستجوي چکهاي دريافتي و پرداختي بر اساس شرح مورد نظر
29. مقايسه چک هاي دريافتني و پرداختني و اخذ گزارشات متنوع
30. چاپ انواع چک به فرمت دلخواه در سايزهاي مختلف جهت بانکهاي مختلف
31. تهيه گزارش کامل از گردش چک هاي دريافتي يا پرداختي يک حساب يا مشتري
32. گزارش کامل از وضعيت کليه دسته چک هاي شرکت
33. چاپ رسيد صندوق و برگه دريافت و پرداخت به صورت تکي و تجمعي
34. تهيه گزارش از چک هاي دريافتني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتـن گـزارش بـه تفکيـک چـک هـاي دريـافتنـي نـزدصندوق ، وصول شده ، خرج شده ، دريافتني تضميني ، در جريان وصول ، واريز به صندوق ، برگشت شده و تضميني عودت شده
35. تهيه گزارش از چک هاي پرداختني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتن گزارش به تفکيک چک هاي پاس شـده ، بـاطـل شده ، تضميني ، صادر شده ، پاس نشده و برگشت شده راس گيري چکها
36. امکان جستجوي پيشرفته از کليه فيلدها در هر گزارش و امکان ايجاد فيلترهاي پيشرفته بر روي گزارشات و ساخت گزارشات متنوع

صندوق دريافت و پرداخت

سيستم صندوق را مي‌توان يکي از مزيت های بسته مديريت مالی "هادی حساب" قلمداد نمود، وظيفه اين سيستم ثبت کليه عمليات دريافت و پرداخت شامل وجوه نقد، چک، حواله و ارز، توسط صندوقدار مي باشد. سپس ثبت اسناد عمليات روزانه صندوق بصورت اتوماتيک و با نظارت کامل مدير مربوطه به سيستم حسابداری مالی و خزانه داری انتقال می يابد.
1. تعريف صندوقداران و مشخص نمودن سطوح دسترسی هر يک
2. ثبت کليه عمليات دريافت و پرداخت شامل وجوه نقد، چک، حواله و ارز، توسط صندوقدار بصورت تکی و يا ترکيبی در يک برگه
3. ثبت اسناد و انتقال عمليات روزانه صندوق بصورت اتوماتيک و با نظارت کامل مدير مربوطه به سيستم حسابداری مالی و خزانه داری
4. ثبت اسناد و انتقال عمليات روزانه صندوق بصورت تکی و گروهی
5. ثبت اسناد و انتقال عمليات روزانه صندوق بصورت ادغام با ساير اسناد، طبق شماره سند و تاريخ مورد نظر مدير صندوق
6. مشاهده و کنترل عمليات ثبتی صندوقداران در سه وضعيت سند صادر شده، سند باز و بدون سند
7. تهيه گزارش کامل از ريز گردش و مانده مبلغ عمليات دريافت و پرداخت به تفکيک وجوه نقد، چک، حواله و ارز، يک حساب يا مشتري
8. تهيه گزارش از ريز گردش و مانده مبلغ عمليات دريافت و پرداخت وجوه نقد، چک، حواله و ارز هر صندوقدار

پرتال فروش و مديريت نمايندگان (تحت وب)

با استفاده از پرتال فروش و مديريت نمايندگان "هادي حساب"، "آژانس های هواپيمايي" مي‌توانند از بستر اينترنت جهت ايجاد تعامل بهتر با مشتريان و نمايندگان، جهت عرضه آسان محصولات و اعمال سياست های فروش خود با کمترين هزينه و زمان و با هدف دستيابي به فروش سودآور استفاده کنند. اين محصول به واسطه يکپارچگي و داشتن ارتباط با ساير محصولات "هادی حساب" در حوزه مالي و بازرگاني، با فراهم نمودن قابليت ارسال و دريافت اطلاعات بين محصولات، ضمن صدور و ارسال اسناد حسابداری، نمايندگان را قادر مي‌سازد از وضعيت حساب خود در هر لحظه از طريق پرتال مطلع گردند.

نسخه ساده - پرتال سفارشات فروشنسخه استاندارد - پرتال ظرفيت فروشنسخه پيشرفته - پرتال نمايندگان فروش
طراحی پوسته و ظاهری اختصاصی گروه بندی و تعريف پکيج های مسافرتی اعمال قيمت و تخفيفات پارامتريک ارائه مشاوره فروش آنلاين به بازديدکنندگان ثبت و پيگيری درخواست های بازديدکنندگان ثبت قراردادهای خريد از تور اپراتور ثبت قرارداد فروش بليط يا پکيج مسافرتی صدور و ارسال هوشمندانه اسناد حسابداری قراردادهای خريد و فروش به سامانه مالیشامل کليه امکانات نسخه ساده تعريف پروازها و ظرفيت لود پرواز به تفکيک مسير مسافرتی پرداخت صورتحساب خريد اينترنتی بليط و پکيج مسافرتی از طريق درگاه های بانکی چاپ بليط، واچر هتل و قرارداد فروش مسافران صدور هوشمندانه اسناد حسابداری فروش های اينترنتی بليط و پکيج مسافرتی و کليه پرداخت های مربوطه به سامانه مالی گزارش ريز پرداخت های اينترنتی گزارش ريز فروش اينترنتی بليط و پکيج مسافرتی اتصال به Panel SMSشامل امکانات نسخه ساده و استاندارد اختصاص پنل مجزا به هر يک از نمايندگان اختصاص دو روش همکاری "درصد تخفيف نمايندگی" و "درصد کميسيون فروش" مشخص نمودن ميزان اعتبار خريد نمايندگان تعريف متعدد پروفايل تخفيفات اختصاص سهميه فروش به نمايندگان امکان ثبت و پيگيري درخواست های خريد نمايندگان صدور هوشمندانه کليه اسناد حسابداری به سامانه مالی و به تفکيک نمايندگان گزارشات ريز فروش، ريز پرداخت و تسويه حساب به تفکيک نمايندگان

ما اعتقاد داريم که يک محصول نرم افزاری بايستی علاوه بر پاسخگويي به نياز های فعلی، نياز های آتی آژانس های هواپيمايي را شناسايي و سپس سيستماتيک نمايد، بر همين اساس اين شرکت آمادگی خود را جهت سفارشی سازی پرتال فروش و مديريت نمايندگان "هادی حساب" طبق روش های اجرايي و نيازهای فعلی و آتی آژانس های هواپيمايي اعلام می نمايد.

کارتابل کنترل گردش کار

سيستم مديريت گردش کار بستري فراهم مي آورد تا بوسيله آن انجام رويه‌هاي سازماني و يا به عبارت ديگر گردش کار سازمان براساس فرآيندها بصورتي کاملاً مکانيزه و خودکار درآيد. با استفاده از اين سيستم مديران و برنامه‌ريزان سازمان مي‌توانند فرآيندهاي اجرايي سازمان را مطابق نظر خود تعريف نموده و در هر زمان تغيير دهند. گردش کار يعني پاسخ به اين سوالات که چه کسي، روي چه موضوعي، در چه حوزه اي و در چه زماني مشغول فعاليت است.
وظيفه اصلي سيستم مديريت گردش کار، ارسال نمودن کارهاي روزانه سازمان به اشخاص مناسب در زمان معين مي‌باشد که مي بايست قابليت پيگيري را نيز دارا باشد.

از جمله مزاياي استفاده از کارتابل مديريت گردش کار مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
· مديريت بر گردش کار کل سازمان
· ارتباط سيستم گردش کار با ساير سيستم هاي هادي حساب
· تخصيص خودکار و هوشمندانه منابع انساني به فعاليت‌ها
· كنترل بهتر فرآيندها
· بهبود فرايندهاي سازمان
· كاهش دادن هزينه‏هاي زنجيره تامين مواد و منابع
· كوتاه نمودن زمان كل انجام يک وظيفه
· سامان‌دهي كارآمد دريافت تقاضا، توليد و تامين منابع
· تسهيل و تسريع ارتباطات سازماني و انساني

امکانات کارتابل مديريت گردش کار
1. تعريف اطلاعات پايه سازمان شامل: چارت سازماني، سمت ها، کاربران و ...
2. اختصاص کارتابل گردش کار به هر پست سازماني
3. امکان تعريف تعداد و رتبه تائيد کنندگان هر فرآيند با توجه به سياست سازمان
4. تعريف امضاي الکترونيک کاربران جهت استفاده در کارتابل
5. قابليت نمايش تعداد اطلاعات تاييد نشده هر فرآيند در کارتابل هر کاربر
6. قابليت ارجاع اتوماتيک اطلاعات هر فرآيند پس از تائيد، طبق گردش کار تعريف شده براي آن فرآيند
7. قابليت ثبت عدم تائيد يک فرآيند با ذکر علت
8. قابليت چاپ اتوماتيک امضاي الکترونيک هر کاربر پس از تاييد اطلاعات
9. قابليت کنترل کليه فرآيندهاي تائيد شده و تائيد نشده توسط مديريت
10. قابليت ثبت نهائي و جلوگيري از تغييرات پس از تائيد نهائي عمليات هر فرآيند توسط مدير مربوطه
11. قابليت اخذ گزارش به ريز جزئيات اطلاعات هر فرآيند و تائيدکنندگان

حقوق و دستمزد و پرسنلی

محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از همين محاسبات زمـان‌بـر اسـت کـه مسئـوليـن مالي هميشه درگير آن هستند. حال آن که به دليل تنوع شيوه‌هاي محاسبه و تعـدد عـوامـل تـاثيـرگـذار، طـراحـي نـرم‌افـزاري کـه پاسخگوي نياز کاربران گوناگوني باشد، از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است. نرم افزار پرسنلي و حقوق و دستمزد قابليت اتصال به تمامي دستگاههاي حضور و غياب خارجـي و ايـرانـي را دارا مـي بـاشـد . در اين نرم افزار پيش فرض کليه محاسبات پيش بيني شده است . در عين حال فرمول هاي محاسباتي در اختيار کاربـر بـوده و قـابـل تغيير نيز مي باشد. امکان اضافه نمودن گزارشهاي جديد در نرم افزار به سليقه کاربران ، تهيه ديسکت بيمه ، کليه ديسکتهاي بانک و توليد سند حسابداري پيش بيني شده است .
1. معرفی اطلاعات حقوقی و استخدامی پرسنل
2. پارامتريک بودن کليه اجزاء و فرمولهاي محاسباتي مربوط به بيمه ، ماليات ، اضافه کار ، مـامـوريـت ، غيبـت ، تـاخيـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاري ، شب کاري و.....
3. تعريف ساعات کارکردهاي پرسنل در هر ماه طبق ساعت کار موظف ، اضافه کاري و مرخصي و غيره
4. اعلام فرمولها و نحوه محاسبه حقوق بصورت پارامتريک
5. معرفي عواملي که مشمول بيمه مي شود و تاثير پارامترها در کسر کار ، مرخصي و بيمه معرفي جدول ماده ۱۳۱ مالياتي
6. معرفي مواردي که در اضافه کاري شخص تاثير دارد
7. معرفي ضرايب مزايا و کسورات به دلخواه
8. معرفي پارامترهاي موثر در عيدي ، سنوات ، ماليات و روش محاسبه آنها
9. ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در هر ماه که شامل ميزان حضور ، مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشد .
10. ورود مساعده هاي دريافتي در هر ماه
11. تعريف مزايا و کسورات متغير پرسنل به دلخواه
12. معرفي پيش فرض از قبيل هر نوع کسورات و مزايا به دلخواه
13. معرفي دو نوع حقوق براي افراد
14. معرفي هر نوع مزايا به دلخواه و تعين نحوه محاسبه آن ( ضرايب يا مبلغ ثابت )
15. معرفي وام هاي متعدد جهت هر فرد
16. نگهداري و کنترل و قسط بندي انواع وامها براي پرسنل
17. محاسبه خلاصه کارکرد پرسنل در هر ماه
18. تغيير حقوق افراد بصورت ترکيبي يا فردي بصورت درصدي يا عدد ثابت
19. محاسبه عيدي سالانه و پاداش پرسنل
20. محاسبه کارکرد سالانه پرسنل
21. محاسبه معوقه باز خريد مرخصي و انتقال مانده سنوات به سال بعد
22. محسابه معوقه سنوات پرسنل و انتقال مانده سنوات به سال بعد و امکان محاسبه
23. سنوات در سال بعد طبق آخرين پايـه حقوق براي مابه التفاوت سال قبل
24. محاسبه معوقه کليه حقوق و مزايا و کسورات
25. پرداخت گروهي مساعده به پرسنل
26. محاسبه حقوق براي پرسنل اقماري ( پرداخت مبلغ ثابت به ازاي تعداد روزهاي مشخص)
27. تهيه فيش هاي حقوقي پرسنل و چاپ آنها
28. تهيه ليست براي ارائه به سازمان تامين اجتماعي و دارايي
29. تهيه ليست حقوق و مزايا براي ارائه به حسابداري مالي
30. تهيه گزارشات جامع از خالص پرداختي سالانه پرسنل
31. تهيه ليست حقوق معوقه پرسنل
32. تهيه گزارشات جامع از تسويه و بازخريد پرسنل شامل : پرداختي پاداش و عيدي ، باز خريد سنوات ، بن کارگري و تسويه حساب
33. تهيه گزارشات جامع ماليات سالانه و محاسبه ماليات سالانه پرسنل
34. توليد ديسکت بانک جهت پرداخت حقوق توسط برخي از شعب بانک ها
35. تهيه ديسکت بيمه جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي
36. گزارشات کارکرد ماهانه پرسنل
37. تهيه ليست پرسنل اقماري بدون حقوق توافقي
38. تهيه ليست از اقساط کسر شده وام در هر ماه و گزارش ليست وام هاي پرداختي

مديريت ارتباط با مشتريان و مديريت قرارداد ها (CRM)

استفاده از اين به شناسائي، ترغيب، گسترش، حفظ و ارائه بهينه خدمات به مشتريان کمک خواهد کرد.
1. امکان تعريف همه افراد، سازمان ها و مراجع مرتبط با آژانس
2. امکان تعريف پارامترهاي مرتبط با مشتريان از قبيل: شماره پرونده، نحوه آشنائي، گروه کاري، شماره پاسپورت، تاريخ انقضای پاسپورت و...
3. امکان بايگانی ديجيتالی ازمدارک متقاضيان
4. امکان تعريف انواع خدمات مورد ارائه در آژانس و اختصاص آنها به کاربران و کانترهای مربوطه
5. امکان تعريف روال اجراي هر فرآيند فروش جهت اطلاع از درصد پيشرفت پروسه فروش به تفکيک هر قرارداد
6. امکان ثبت قرارداد هاي فروش توسط کاربران و کانترهای مجاز به تفکيک پروازهای داخلی و خارجی
7. امکان ثبت جزئيات هر قرارداد مرتبط با گشت های داخل کشور از جمله مشخصات طرف قرارداد - مبلغ قرارداد- عمليات مرتبط با ويزا - مقصد ، تاريخ ، ساعت و محل حرکت - مشخصات مسافران - مشخصات و خدمات هتل محل اقامت و ...
8. امکان ثبت جزئيات هر قرارداد مرتبط با گشت های خارج کشور از جمله مشخصات طرف قرارداد- مبلغ قرارداد- مقصد ، تاريخ ، ساعت و محل حرکت - مشخصات مسافران - مشخصات وخدمات هتل محل اقامت - و ...
9. امکان کنترل کليه رويدادهاي ثبت شده کاربران و کانترها، توسط مدير فروش و درج پيشنهادهاي راهبردي توسط مديريت
10. امکان ارجاع يک پروژه فروش از يک کارشناس به کارشناس ديگر توسط مدير فروش
11. امکان اخذ گزارش قراردادهای فروش به تفکيک درصد پيشرفت پروژه و يا وضعيت آنها
12. امکان اخذ گزارش و کنترل تماسهاي روزانه کاربران و کانترهای فروش توسط مدير فروش
13. امکان اخذ گزارش و کنترل پروژه هاي ثبت شده هر يک از خدمات قابل ارائه
14. امکان چاپ قرارداد های گشت های داخلی ، گشت های خارجی ، درخواست خدمات توريستی از کارگزار ، نسخه حسابداری و ... با امکان طراحی چاپ