سیستم های مالی و حسابداری

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام موسسات اقتصـادی را مـیتـوان یکـی از مهمتـریـن اهـداف سیستـم حسابداری مالی تلقی کرد . نرم افزار حسابداری مالی به عنوان هسته اصلی و مرکزیت سیستم های یکپارچه هادی حسـاب وظیفـه جمع آوری کلیه فعالیت های انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.

حسابداری مالی و تسهيم هزينه

 • امکان تعریف کدینگ ۷ سطحی برای حساب ها( کل، معین، تفضیلی، جزء۱، … ) و ۳ سطح تفضیلی شناور
 • معرفی گروه مرکز و ریز مراکز و ارتباط با کدینگ حسابداری جهت دسته بندی و تهیه حسابهای تلفیقی
 • طبقه بندی نمودن مراکز هزینه به فعالیت های مختلف (جهت قیمت تمام شده)
 • قابلیت تفکیک حسابها به پروژه های مختلف (جهت قیمت تمام شده)
 • ورود اطلاعات اسناد مالی به ساده ترین و سریعترین روش به صورت ریالی / ارزی
 • امکان صدور اتوماتیک سند اختتامیه، افتتاحیه و بستن حسابها
 • ثبت تصاویر ضمایم سند در اسناد حسابداری
 • امکان کنترل اسناد یادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
 • تهیه خلاصه اسناد برای ثبت دفاتر قانونی روزانه و ماهانه
 • انجام عملیات اتوماتیک مربوط به چک های دریافتی شامل : دریافت چک، ویرایش چک ، حذف چک ، واگذاری چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، نقد کردن  چک و واریز به بانک، انتقال چک به یک حساب دیگر، حذف چک تضمینی، عودت چک تضمینی، دریافت چک تضمینی و ویرایش چک تضمینی.
 • انجام عملیات اتوماتیک مربوط به چک پرداختی شامل : صدور چک، ویرایش چک ، حذف چک ، تحـویـل چک به شخص دیگر، پرداخت چک، پرداخت چک تضمینی، عودت چک تضمینی، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واریز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واریز به صندوق، ابطال چک.
 • تهیه گزارش کامل از گردش چک های دریافتی یا پرداختی یک حساب یا مشتری
 • گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکیک سر فصل های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها
 • تهیه گزارشات تراز و صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان)
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح حساب از کل به جزء یا جزء به کل
 • تهیه گزارشات تجمیعی و مقایسه ای شعب

سيستم چک و خزانه داری

استفاده کارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد را مي‌توان يکي از نگراني‌هـاي مسئـوليـن مـالـي سازمان‌ها وموسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات يـادشـده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است که موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريـت شـايستـه‌ آنها پنداشت که زمينه‌هاي لازم را براي پرداختهاي برنامه‌ريزي شده فراهم کرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه هادي حساب، تلاش بر اين است که تسهيلات لازم براي مديريـت بهينه وجوه نقد و کنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مهيا شود.

 • صدور سند دريافت و پرداخت و اختصاص دادن هر رديف سند به مرکز مورد نظر
 • ثبت اتوماتيک عمليات صندوق ( دريافت و پرداخت ) و چاپ رسيد صندوق
 • معرفي گسترده انواع بانکها، شعبه هاي بانکها، حسابهاي جاري
 • معرفي متعدد دسته چک و امکان چک کردن وضعيت هر برگه از چک
 • امکان معرفي دسته چک ارزي جهت افتتاح حساب در بانکهاي خارجي
 • معرفي حسابهاي ممنوع المعامله جهت جلوگيري از تبادلات مالي
 • انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چکهاي دريافتني شامل : دريافت چک، ويرايش چکهاي دريافتي، حذف چکهـاي دريـافتـي، واگذاري چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، ويرايش چک و واريز به بانک، انتقال چک به يک حساب ديگر، حذف چک تضميني، عودت چک تضميني، دريافت چک تضميني، ويرايش چک تضميني.
 • انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چک پرداختني شامل : صدور چک، ويرايش چکهاي پرداختي، حذف چکهـاي پـرداختـي، تحـويـل چک به شخص داخلي، پرداخت چک، پرداخت چک تضميني، عودت چک تضميني، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واريز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واريز به صندوق، ابطال چک.
 • قابليت جستجو در چک از طريق يکي از فيلدها مانند ( شماره چک ، تاريخ چک ، تاريخ سر رسيد ، پرداخت کننده و …..)
 • ثبت اتوماتيک چک هاي دريافتي تجمعي در سند
 • ثبت اتوماتيک پاس نمودن گروهي چک ها در سند
 • برگه دستور پرداخت وجه جهت تائيد مديريت درهنگام صدور چک
 • ثبت اتوماتيک سند دريافت و پرداخت هاي نقدي و دريافت و ارسال حواله در سند مالي
 • حفظ تاريخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر يک از فيلدها
 • جستجو چک بر اساس شرح چک
 • امکان راس گيري چکها
 • کنترل مجوز پرداخت هاي تائيد نشده و يا دستور پرداخت هاي تائيد شده توسط مديريت
 • کنترل کامل موجودي بانک ها بر اساس کسري ، در جريان وصول ، جمع پرداختي و دريافتي ها
 • کنترل کامل دسته چک با احتساب چک هاي مانده و صادر شده
 • الصاق هر نوع فايل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رويت آنها حتي از داخل سند
 • قابليت ارسال کليه گزارشات به نرم افزار (Excel)
 • تعيين محدوده فعاليت براي سيستم حتي بيشتر از يک دوره مالي
 • گزارش مانده حساب با احتساب چک هاي وصول شده و يا نشده
 • تهيه گزارش از چک هاي در جريان وصول با احتساب تعداد روزها
 • امکان تهيه گزارشات مغايرت بانک
 • طراحي سند حسابداري به دلخواه
 • کنترل کامل نقدينگي و اخذ گزارشات متنوع
 • جستجوي چکهاي دريافتي و پرداختي بر اساس شرح مورد نظر
 • مقايسه چک هاي دريافتني و پرداختني و اخذ گزارشات متنوع
 • چاپ انواع چک به فرمت دلخواه در سايزهاي مختلف جهت بانکهاي مختلف
 • تهيه گزارش کامل از گردش چک هاي دريافتي يا پرداختي يک حساب يا مشتري
 • گزارش کامل از وضعيت کليه دسته چک هاي شرکت
 • چاپ رسيد صندوق و برگه دريافت و پرداخت به صورت تکي و تجمعي
 • تهيه گزارش از چک هاي دريافتني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتـن گـزارش بـه تفکيـک چـک هـاي دريـافتنـي نـزدصندوق ، وصول شده ، خرج شده ، دريافتني تضميني ، در جريان وصول ، واريز به صندوق ، برگشت شده و تضميني عودت شده
 • تهيه گزارش از چک هاي پرداختني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتن گزارش به تفکيک چک هاي پاس شـده ، بـاطـل شده ، تضميني ، صادر شده ، پاس نشده و برگشت شده راس گيري چکها
 • امکان جستجوي پيشرفته از کليه فيلدها در هر گزارش و امکان ايجاد فيلترهاي پيشرفته بر روي گزارشات و ساخت گزارشات متنوع

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید