تجميع حسابها و حسابداری شعب

تجميع حسابها و حسابداری شعب

تعداد شرکتهایی که شعب متعدد دارند و مایلند اطلاعات خود را در دفتر مرکزی بطور متمرکز جمع آوری نمایند، بطور روز افزون در حال افزایش است.

حتی شرکتهایی که مدیران خارج از مرکز دارند، نیاز به ابزاری دارند تا بتواند گزارش های بروز رادر دسترس داشته باشند تا بتوانند مانند زمان حضور در دفتر کارشان، گزارش از آخرین وضعیت مشتریان، فروش، انبار و گزارش های مالی را در اختیار داشته باشند.


این سیستم در یک ارتباط، اطلاعات بین دو مرکز را با یکدیگر هماهنگ می سازد.

توسط این سیستم می توان طوری برنامه ریزی کرد که در مقاطعی از روز از طریق خط تلفن یا DATA کلیه شعب، اطلاعات جدید و اصلاحات خود را به دفتر مرکزی انتقال دهند و نیز مواردی را که در دفتر مرکزی جهت شعبه خاصی پیش بینی شده، برای وی ارسال گردد.


1. امکان تنظیم نحوه ارتباط بین شعب یا شعب با دفتر مرکزی
2. امکان مشخص نمودن مسیر انتقال اطلاعات به تفکیک اطلاعات یا عملیات روزانه