انبار و حسابداری انبار

برنامه‌ریزی کارآمد تولید و فروش و همچنین استفاده‌ بهینه از منابع تولید، یکی از مهم ترین پیش نیازهـای تـداوم و توفیق در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی است. حال آن که برنامه‌ریزی تولید و تصمیم‌گیـری دربـاره چگـونگـی تخصیـص منـابـع در فـراینـد تولید و عرضه محصولات به بازار، نیازمند آگاهی دقیق از اطلاعات و موجودی انبار است. به همین علت، بسیاری از سازمان‌ها و موسسات اقتصادی برای داشتن اطلاعات به هنگام وضعیت انبـار و نظـارت بـر آنهـا، از نرم افزار انبار و حسابداری انبار بهره می‌جویند. در این میان، توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی میان سیستم‌های انبـار، تـدارکـات، تـولیـد و فـروش از اهمیـت ویژه‌ای برخوردار است و استفاده از نرم‌افزاری کارساز خواهد بود که چنین ارتباطی را میان سیستم‌های یادشده فراهم آورد.

 • امکان معرفی انبارها و زیر انبارها به صورت نامحدود
 • امکان تعریف شعبه و ارسال اطلاعات به دفتر مرکزی از طریق مودم
 • معرفی کالا با کاراکتر نا محدود و تعیین ۸ نوع خصوصیات ویژه هر کالا و تخصیص دادن هر کالا به گروه دلخواه و اخذ گزارش از خصوصیات گروه
 • معرفی فروشندگان کالا و یافتن آنها از طریق هر یک از فیلدها
 • ارتباط اتوماتیک سیستم انبار به سیستم حسابداری یا بازرگانی
 • معرفی بارکد جهت هر کالا و خواندن کالا توسط Barcode Reader و کاهش یا افزایش اتوماتیک موجودی انبار
 • امکان تعریف ۴ نوع نرخ برای هر کالا
 • امکان الصاق تصاویر به منوی تعریف کالاها
انبار و حسابداری انبار
 • امکان معرفی واحدهای فرعی و درج نسبت بین آنها
 • تعیین نوع فیلدها نمایش داده شده کالا یا حذف برخی موارد به دلخواه
 • امکان تعریف آیتمهای باز و تکمیلی در تعریف کالاها مانند طول در زمان خرید، عرض در زمان خرید، طول در زمان فروش، عرض در زمان فروش، مساحت فروش و غیره……
 • انجام عملیات کامل ورود مرحله ای کالا و نمایش آن در زمان رسید دائم و کسر موارد رسید شده از اعلام مانـده درمرحله بعد ، تولید سند حسابداری ، نمایش آن و اعمال در مجموعه سندهای حسابداری مالی
 • قابلیت خروج مرحله ای و کسر موارد سفارش داده از مقدار حواله و تولید سند اتوماتیک و اعمـال در مجموعه سندهای حسابداری مالی
 • تهیه برگه های تعدیل تعدادی و ریالی کالا در انبار
 • صدور برگه های حواله مصرف جهت مراکز هزینه
 • صدور برگه های رسید انبار حواله مصرف ( می تواند جهت چند مرکز مصرف صادر شود ) حواله خروج و مرجوع از حواله
 • امکان ورود مستقیم کالا به انبار و تولید سند حسابداری
 • امکان برگشت از خرید ، حواله به انبار و تولید سند حسابداری
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری در کلیه مراحل خرید و حواله در سیستم حسابداری مالی یا بازرگانی
 • محاسبه ارزش کالا انبار از روش قیمت گذاری
 • صدور حواله انبار و تولید خروجی و مجوز خروج
 • صدور اسناد اصلاحی موجودی کالا
 • چک نمودن موجودی در زمان ثبت حواله و رسید صدور برگه های انتقال کالا بین انبار و تولید اتوماتیک حواله و رسید کالا
 • صدور کارتهای انبار (TAG)
 • انجام انبار گردانی و گزارشهای مغایرت انبار و تولید سند مغایرت انبار
 • گردش تعدادی و ریالی هر کالا در انبارها و ریز عملیات انجام شده روی یک کـالا جهـت ورود و خـروج بـا ذکـر نـام فـروشنـده یـا خریدار یا مرکز مصرف کالای مورد نظر
 • معرفی نقطه سفارش و حداقل و حداکثر تعداد کالا
 • کنترل نقطه سفارش و تعداد در هنگام صدور حواله انبار
 • کنترل نقطه رزرو مدیریت و تهیه گزارشات متنوع کنترل موجودی بر اساس خروجی ها ، مجوز خروج و رزرو مدیریت
 • تعریف مراکز مصرف و ارسال حواله جهت هر مرکز مصرف و کنترل موجودی آنها
 • امکان نمایش ماشین حساب در کلیه برگه ها و استفاده از آن در هر ردیف از کالاهای انتخاب شده
 • امکان استفاده از برگه های تعدیل تعدادی و مبلغی کالا
 • مدیریت کالاهای مرجوعی
 • امکان معرفی فرمول ساختهای متعدد (الگو) جهت سهولت در مونتاژ یک محصول
 • معرفی مواد اولیه جهت تولید هر محصول
 • کاهش اتوماتیک مواد تشکیل دهنده محصول از انبار مواد اولیه
 • افزایش اتوماتیک موجودی انبار محصول
 • امکان مونتاژ یک محصول با محاسبه مقدار نرخ میانگین هر یک از مواد تشکیل دهنده
 • محاسبه قیمت تمام شده کالای مونتاژ شده
 • امکان استفاده از برگه حواله مصرف جهت به دست آوردن مقدار کامل هزینه و قیمت تمام شده محصول
 • امکان ثبت اطلاعات مواد و قطعات مصرفی در یک محصول
 • گزارش لیست کالاهای ارسال شده جهت مراکز مصرف مورد نظر
 • گزارش کالا بر اساس نقطه سفارش
 • چاپ بارکد از کلیه کالاهای تعریف شده
 • گزارش کالا بر اساس نقطه حداقل و حداکثر موجودی
 • گزارش موجودی کالا بر اساس رزرو مدیریت
 • امکان طراحی کلیه برگه های رسید حواله و…..( با امکان اسکـن نمـودن هـر برگه و تنظیم هر یک از فیلدها بر روی آن)
 • گزارشات موجودی کالاها به تفکیک گروه کالاها یا خصوصیت تعریف شده
 • گزارش خرید ماهیانه و سالیانه و کالاهای خریداری شده از هر طرف حسابگزارش موجودی یک کالا در چند انبار ، با قید موجودی بر اساس شماره خروجی و مجوز خروجی
 • کاردکس تعدادی و ریالی انبار جهت هر کالا یا گروه کالا با در نظر گرفتن خصوصیات مورد نظر
 • گردش تعدادی و ریالی یک کالا در چند انبار
 • تهیه گزارش های مدیریت از اعلام خریدهای رسید نشده و مجوز خروجی های خروج نشده
 • انجام انبار گردانی و گزارشهای مغایرت انبار با توجه به ثبت کامپیوتر