سیستم چک و خزانه داری

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌هـای مسئـولیـن مـالـی سازمان‌ها وموسسات اقتصادی دانست. به همین خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات یـادشـده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین موسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریـت شـایستـه‌ آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداختهای برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه هادی حساب، تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریـت بهینه وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مهیا شود.

چک و خزانه داری
 • صدور سند دریافت و پرداخت و اختصاص دادن هر ردیف سند به مرکز مورد نظر
 • ثبت اتوماتیک عملیات صندوق ( دریافت و پرداخت ) و چاپ رسید صندوق
 • معرفی گسترده انواع بانکها، شعبه های بانکها، حسابهای جاری
 • معرفی متعدد دسته چک و امکان چک کردن وضعیت هر برگه از چک
 • امکان معرفی دسته چک ارزی جهت افتتاح حساب در بانکهای خارجی
 • معرفی حسابهای ممنوع المعامله جهت جلوگیری از تبادلات مالی
 • انجام عملیات اتوماتیک مربوط به چکهای دریافتنی شامل : دریافت چک، ویرایش چکهای دریافتی، حذف چکهـای دریـافتـی، واگذاری چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، ویرایش چک و واریز به بانک، انتقال چک به یک حساب دیگر، حذف چک تضمینی، عودت چک تضمینی، دریافت چک تضمینی، ویرایش چک تضمینی.
 • انجام عملیات اتوماتیک مربوط به چک پرداختنی شامل : صدور چک، ویرایش چکهای پرداختی، حذف چکهـای پـرداختـی، تحـویـل چک به شخص داخلی، پرداخت چک، پرداخت چک تضمینی، عودت چک تضمینی، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واریز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واریز به صندوق، ابطال چک.
 • قابلیت جستجو در چک از طریق یکی از فیلدها مانند ( شماره چک ، تاریخ چک ، تاریخ سر رسید ، پرداخت کننده و …..)
چک و خزانه داری
 • ثبت اتوماتیک چک های دریافتی تجمعی در سند
 • ثبت اتوماتیک پاس نمودن گروهی چک ها در سند
 • برگه دستور پرداخت وجه جهت تائید مدیریت درهنگام صدور چک
 • ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله در سند مالی
 • حفظ تاریخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر یک از فیلدها
 • جستجو چک بر اساس شرح چک
 • امکان راس گیری چکها
 • کنترل مجوز پرداخت های تائید نشده و یا دستور پرداخت های تائید شده توسط مدیریت
 • کنترل کامل موجودی بانک ها بر اساس کسری ، در جریان وصول ، جمع پرداختی و دریافتی ها
 • کنترل کامل دسته چک با احتساب چک های مانده و صادر شده
 • الصاق هر نوع فایل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رویت آنها حتی از داخل سند
 • قابلیت ارسال کلیه گزارشات به نرم افزار (Excel)
 • تعیین محدوده فعالیت برای سیستم حتی بیشتر از یک دوره مالی
 • گزارش مانده حساب با احتساب چک های وصول شده و یا نشده
 • تهیه گزارش از چک های در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
 • امکان تهیه گزارشات مغایرت بانک
 • طراحی سند حسابداری به دلخواه
چک و خزانه داری
 • کنترل کامل نقدینگی و اخذ گزارشات متنوع
 • جستجوی چکهای دریافتی و پرداختی بر اساس شرح مورد نظر
 • مقایسه چک های دریافتنی و پرداختنی و اخذ گزارشات متنوع
 • چاپ انواع چک به فرمت دلخواه در سایزهای مختلف جهت بانکهای مختلف
 • تهیه گزارش کامل از گردش چک های دریافتی یا پرداختی یک حساب یا مشتری
 • گزارش کامل از وضعیت کلیه دسته چک های شرکت
 • چاپ رسید صندوق و برگه دریافت و پرداخت به صورت تکی و تجمعی
 • تهیه گزارش از چک های دریافتنی در محدوده تاریخ و مبلغ مورد نظر و یا گرفتـن گـزارش بـه تفکیـک چـک هـای دریـافتنـی نـزدصندوق ، وصول شده ، خرج شده ، دریافتنی تضمینی ، در جریان وصول ، واریز به صندوق ، برگشت شده و تضمینی عودت شده
 • تهیه گزارش از چک های پرداختنی در محدوده تاریخ و مبلغ مورد نظر و یا گرفتن گزارش به تفکیک چک های پاس شـده ، بـاطـل شده ، تضمینی ، صادر شده ، پاس نشده و برگشت شده راس گیری چکها
 • امکان جستجوی پیشرفته از کلیه فیلدها در هر گزارش و امکان ایجاد فیلترهای پیشرفته بر روی گزارشات و ساخت گزارشات متنوع