شرکت هادي حساب رايان نوين با هدف "ارائه راهکارها و محصولات جامع نرم افزاري به سازمان‌هاي بزرگ و متوسط" ضمن شناخت کامل نسبت به نيازهاي  شرکت هاي تضامني صرافي در خصوص يک سيستم کارآمد مديريت ارز و مسکوکات و با بهره مندي از مشاوران و کارشناسان کانون صرافان و با نظارت موسسه حسابرسي هادي حساب تهران (حسابداران رسمي) اقدام به توسعه سيستم يکپارچه مديريت ارز و مسکوکات "زرين حساب" نموده است .
   "زرين حساب" طبق نياز صرافان طراحی گرديده است و در عين داشتن کاربری آسان، دارای سرعت در ثبت و دقت در پردازش می باشد و می تواند کليه گزارشات تحليلی و سود و زيانی را بصورت ريال - ارزی و در کمترين زمان ممکن در اختيار مديران قرار دهد، به نحوي که مديران را به ساده ترين روش و کوتاه ترين زمان قادر به ارزيابي عملکرد مجموعه خود می نمايد.
خريد و فروش ارز

1. معرفي مشتريان به تفکيک خريداران و فروشندگان
2. تعريف فروشندگان و مشخص نمودن سطوح دسترسی هر يک
3. معرفي انواع ارز با امکان تعريف دو نرخ ثابت و متغير
4. قابليت ثبت نوسانات لحظه ای نرخ های خرید و فروش ارز
5. امکان ثبت آسان عمليات خريد و فروش ارز به متقاضيان
6. امکان چاپ سريع فاکتور خريد و فروش ارز بر حسب نياز
7. امکان تسویه اتوماتیک هر يک از فاکتور های خريد و فروش ارز بصورت کلی، جزِِيي و يا تسويه از طريق چک
8. گزارش موجودی تعدادی و ريالی ارز به تفکيک صندوق اصلی و صندوق فروشندگان
9. گزارش موجودی بر اساس تبديل تمامی ارز های موجود به يک ارز پايه انتخابی
10. شناسايي همزمان سود و زيان عمليات خريد و فروش ارزي
11. گزارش از دفتر معاملات ارزی به تفکيک خريد وفروش ارز
12. گزارشات گردش و کاردکس ارز همراه با محاسبه نرخ ميانگين هر ارز

خريد و فروش سکه و مسکوکات

1. معرفي مشتريان به تفکيک خريداران و فروشندگان
2. تعريف فروشندگان و مشخص نمودن سطوح دسترسی هر يک
3. معرفي انواع سکه و مسکوکات با امکان تعريف دو نرخ ثابت و متغير
4. قابليت ثبت نوسانات لحظه ای نرخ های خرید و فروش سکه
5. امکان ثبت آسان عمليات خريد و فروش سکه به متقاضيان
6. امکان چاپ سريع فاکتور خريد و فروش سکه بر حسب نياز
7. امکان تسویه اتوماتیک هر يک از فاکتور های خريد و فروش سکه بصورت کلی، جزِِيي و يا تسويه از طريق چک
8. گزارش موجودی تعدادی و ريالی سکه به تفکيک صندوق اصلی و صندوق فروشندگان
9. گزارش موجودی بر اساس تبديل تمامی ارز های موجود به يک ارز پايه انتخابی
10. شناسايي همزمان سود و زيان عمليات خريد و فروش سکه
11. گزارش از دفتر معاملات به تفکيک خريد وفروش سکه
12. گزارشات گردش و کاردکس سکه همراه با محاسبه نرخ ميانگين هر سکه

حوالجات دريافتی و پرداختی

1. معرفی نرخ دريافت و پرداخت حوالجات به تفکيک هر ارز
2. معرفي ذينفعان و حوالجات ارزي
3. امکان ثبت درخواست اوليه جهت پرداخت و دريافت حواله
4. امکان ثبت کارمزد بصورت ريالی و ارزی
5. امکان ثبت اطلاعات مرتبط با کارگزار برای هر درخواست حواله
6. امکان ثبت تائيد نهايي و يا ابطال حوالجات دريافتی و پرداختی
7. مشخص نمودن ميزان سود یا زيان به تفکيک هر يک از حوالجات ثبت شده
8. امکان ثبت سريع تسویه ريالی يا ارزی با کارگزار بصورت کلی، جزِِيي و يا تسويه از طريق چک
9. امکان چاپ سريع فاکتور حوالجات دريافتی و پرداختی بر حسب نياز
10. امکان چاپ سريع جهت ارسال درخواست حواله برای کارگزار بر حسب نياز
11. گزارش حوالجات دريافتني و پرداختني باز
12. گزارش دفتر حوالجات دريافتني و پرداختني
13. گزارش حوالجات دريافتني و پرداختني به تفکيک ذينفعان
14. گزارش حوالجات دريافتني و پرداختني به تفکيک وضعيت

داد و ستد ارز (بده و بستان ارز)

1. امکان ثبت روزانه عمليات دريافت و پرداخت ارز امانی با همکاران
2. امکان تشخيص هوشمندانه تعداد مانده ارزهای امانی هر همکار
3. امکان تسويه ارزی مانده ارز دريافتی و يا پرداختی به هر همکار بصورت کلی و جزيي
4. امکان تسويه ريالی ارزهای پرداختی به همکاران و ثبت فاکتور فروش ارز بصورت اتوماتيک با نرخ روز برای هر همکار
5. امکان تسويه ريالی ارزهای دريافتی از همکاران و ثبت فاکتور خريد ارز بصورت اتوماتيک با نرخ روز برای هر همکار
6. اخذ ريز گردش ارزهای امانی دريافتی و پرداختی به تفکيک هر همکار

خزانه داری، چک و تسويه

1. امکان ثبت جابجايي ارز و وجه نقد بين صندوق اصلی و صندوق فروشندگان
2. چاپ رسيد دريافت و پرداخت وجه نقد و چک
3. امکان ثبت آسان هزينه ها و ساير درآمد ها از طريق فرم تنخواه گردان
4. معرفي متعدد دسته چک بصورت ريالی و ارزی
5. معرفي حساب هاي ممنوع المعامله جهت جلوگيري از تبادلات مالي غير معتبر
6. انجام کليه عمليات مربوط به چک هاي دريافتي و پرداختی بصورت اتوماتيک
7. امکان تسويه جزيي هر فاکتور خريد و فروش ارز و سکه
8. اخذ گزارشات متنوع از وضعيت نقدينگی از حسابهای بانک و صندوق جهت مديريت پرداخت
9. تهيه گزارش کامل از وضعيت و گردش چک هاي دريافتي يا پرداختي مشتريان
10. امکان چاپ چک

صندوق دريافت و پرداخت

1. تعريف صندوقداران و مشخص نمودن سطوح دسترسی هر يک
2. ثبت کليه عمليات دريافت و پرداخت شامل وجوه نقد، چک، حواله و ارز، توسط صندوقدار بصورت تکی و يا ترکيبی در يک برگه
3. ثبت اسناد و انتقال عمليات روزانه صندوق بصورت اتوماتيک و با نظارت کامل مدير مربوطه به سيستم حسابداری مالی و خزانه داری
4. ثبت اسناد و انتقال عمليات روزانه صندوق بصورت تکی و گروهی
5. تهيه گزارش کامل از ريز گردش و مانده مبلغ عمليات دريافت و پرداخت به تفکيک وجوه نقد، چک، حواله و ارز، هر صندوقدار و هر مشتري

حسابداری مالی و ارزی و انتقال اسناد

1. امکان تعريف کدينگ ۷ سطحي براي حساب ها
2. معرفي ارز مبنا و مشخص کردن نسبت بين ارزها با ارز مبنا
3. ورود اطلاعات اسناد مالي به روش به صورت ريالي / ارزي
4. صدور سند تسعير ارز
5. امکان صدور اتوماتيک سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
6. تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه و ماهانه
7. گزارش دفتر ارزی حساب ها به تفکيک ارز
8. تهيه گزارش تراز و صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، سود و زيان)
9. امکان اخذ تراز مربوط به صرافان جهت کنترل عمليات در پايان هر روز

حقوق دستمزد و پرسنلی

1. معرفي پرسنل و اطلاعات کامل پرسنلي و استخدامي ( کد پرسنل ، اطلاعات کامل افـراد شمـاره بيمـه ، شمـاره حسـاب ، نوع شيفت ، نوع بيمه ، نوع ماليات ، افراد تحت تکفل و سوابق کار و....)
2. تهيه و تنظيم حکم کارگزيني پرسنل و اختصاص مشاغل به پرسنل
3. معرفی اطلاعات حقوقی و استخدامی پرسنل
4. پارامتريک بودن کليه اجزاء و فرمولهاي محاسباتي مربوط به بيمه ، ماليات ، اضافه کار ، مـامـوريـت ، غيبـت ، تـاخيـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاري ، شب کاري و.....
5. معرفي عواملي که مشمول بيمه مي شود و تاثير پارامترها در کسر کار ، مرخصي و بيمه معرفي جدول ماده ۱۳۱ مالياتي
6. معرفي پارامترهاي موثر در عيدي ، سنوات ، ماليات و روش محاسبه آنها
7. ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در هر ماه که شامل ميزان حضور ، مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشد .
8. ورود مساعده هاي دريافتي در هر ماه
9. تعريف مزايا و کسورات متغير پرسنل به دلخواه
10. معرفي پيش فرض از قبيل هر نوع کسورات و مزايا به دلخواه
11. معرفي دو نوع حقوق براي افراد
12. تغيير حقوق افراد بصورت ترکيبي يا فردي بصورت درصدي يا عدد ثابت
13. محاسبه کارکرد سالانه پرسنل
14. محاسبه معوقه باز خريد مرخصي و انتقال مانده سنوات به سال بعد
15. سنوات در سال بعد طبق آخرين پايـه حقوق براي مابه التفاوت سال قبل
16. محاسبه معوقه کليه حقوق و مزايا و کسورات
17. تهيه فيش هاي حقوقي پرسنل و چاپ آنها
18. تهيه ليست براي ارائه به سازمان تامين اجتماعي و دارايي
19. تهيه ليست حقوق و مزايا براي ارائه به حسابداري مالي
20. تهيه گزارشات جامع از خالص پرداختي سالانه پرسنل
21. تهيه گزارشات جامع ماليات سالانه و محاسبه ماليات سالانه پرسنل
22. توليد ديسکت بانک جهت پرداخت حقوق توسط برخي از شعب بانک ها
23. تهيه ديسکت بيمه جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي
24. گزارشات کارکرد ماهانه پرسنل

کارتابل کنترل گردش کار

1. اختصاص کارتابل گردش کار به هر کاربر
2. ارتباط کارتابل گردش کار با ساير سيستم هاي زرين حساب
3. امکان کنترل و نظارت بر روند اجرای عمليات در خواست های پرداخت وجه ، پرداخت و دريافت حوالجات و ...
4. امکان تعريف تعداد و رتبه تائيد کنندگان هر فرم
5. قابليت نمايش تعداد اطلاعات تاييد نشده هر عمليات در کارتابل هر کاربر
6. قابليت چاپ اتوماتيک امضاي الکترونيک هر کاربر پس از تاييد اطلاعات
7. قابليت کنترل کليه فرم های تائيد شده و تائيد نشده توسط مديريت
8. قابليت ثبت نهائي و جلوگيري از تغييرات پس از تائيد نهائي

مديريت ارتباط با مشتريان

1. امکان تعريف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با صرافی
2. امکان تعريف پارامترهاي مرتبط با مشتريان از قبيل: شماره پرونده، نام مدير، نحوه آشنائي، گروه کاري، گروه سازماني و...
3. امکان ايجاد حساب مشتري قطعي با حسابداري بصورت اتوماتيک
4. امکان تعريف روش هاي خريد و فروش حواله در صرافی و مشخص نمودن کاربران مجاز و شرح وظايف هر يک
5. امکان ثبت اطلاعات تماس هاي کارشناسان فروش و مشخص نمودن نوع و تاريخ پيگيري هاي بعدي
6. امکان کنترل کليه رويدادهاي ثبت شده کارشناسان، توسط مدير فروش و درج پيشنهادهاي راهبردي توسط مديريت
7. امکان ارجاع يک پروژه خريد و فروش حواله از يک کارشناس به کارشناس ديگر توسط مدير فروش
8. امکان اخذ گزارش پروژه هاي فروش به تفکيک درصد پيشرفت پروژه و يا وضعيت آنها
9. امکان اخذ گزارش و کنترل تماس هاي روزانه کارشناسان فروش توسط مدير فروش
10. امکان اخذ گزارش و کنترل پروژه هاي ثبت شده هر سياست فروش

چکيده اي از ويژگي هاي "زرين حساب"

1. ارايه سيستم ها در قالب دو پکيج برای صرافان سنتی و شرکتی

2. کاربری آسان و عدم نياز به حسابدار جهت استفاده از پکيج صرافان سنتی

3. تنوع و كامل بودن سبد محصول و يكپارچگي كامل سيستم‌ها با يکديگر

4. امکان مشخص نمودن تاييد کنندگان کليه عمليات سيستم بر اساس استانداردهاي ISO

5. امکان امضاي الکترونيک فرم ها توسط کاربران

6. امكان استفاده از سيستم‌ها به صورت منفرد يا گروهی

7. امکان اجرا و استفاده از سيستم بصورت تک کاربره و تحت شبکه

8. امکان تهيه نسخه پشتيبان بصورت هوشمند و يا توسط کاربران مجاز

9. امکان تعريف سطوح دسترسي کاربران بصورت فردي يا گروهي

10. قابليت اتصال به تابلو های ديجيتال جهت نمايش تغييرات نرخ های موجود

11. قابليت اتصال سيستم به سايت های معتبر جهت اخذ نرخ های اقلام صرفی

12. نصب، آموزش و دوازده ماه پشتيبانی رايگان