مديريت مشتريان

استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان به شناسائی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه بهینه خدمات به مشتریان کمک خواهد کرد.1. امکان تعریف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با شرکت
2. امکان تعریف پارامترهای مرتبط با مشتریان از قبیل: شماره پرونده، نام مدیر، نحوه آشنائی، گروه کاری، گروه سازمانی و…
3. امکان ایجاد حساب مشتری قطعی با حسابداری بصورت اتوماتیک
4. امکان تعریف سیاست های فروش شرکت و مشخص نمودن استفاده مجاز کارشناسان فروش به تفکیک سیاست های مذکور
5. امکان تعریف پروژه های فروش مرتبط با سیاست های فروش شرکت به تفکیک کارشناسان فروش
6. امکان تعریف روال اجرای یک سیاست فروش جهت اطلاع از درصد پیشرفت پروسه فروش به تفکیک هر پروژه
7. امکان ثبت اطلاعات تماسهای کارشناسان فروش و مشخص نمودن نوع و تاریخ پیگیری های بعدی
8. امکان کنترل کلیه رویدادهای ثبت شده کارشناسان، توسط مدیر فروش و درج پیشنهادهای راهبردی توسط مدیریت
9. امکان ارجاع یک پروژه از یک کارشناس به کارشناس دیگر توسط مدیر فروش
10. امکان اخذ گزارش پروژه های فروش به تفکیک درصد پیشرفت پروژه و یا وضعیت آنها
11. امکان اخذ گزارش و کنترل تماسهای روزانه کارشناسان فروش توسط مدیر فروش
12. امکان اخذ گزارش و کنترل پروژه های ثبت شده هر سیاست فروش