سیستم قیمت تمام شده

 • تخصیص هزینه های مراکز
 • گزارشات به ریز مراکز
 • محاسبه نقطه سر به سر 
 • گزارشات قیمت تمام شده
 • گزارشات یک سفارش کار
 • گزارشات مدیریتی و تحلیلی

محاسبه قیمت تمام شده به حجم زیادی از اطلاعات نیاز دارد که جمع آوری آنها بسیار حساس  ، زمان گیر و پرهزینه است ، اما با استقرار سیستم های یکپارچه  ” هادی حساب ” ، سیستم قیمت تمام شده ، اطلاعات لازم را به صورت خودکار ، به سادگی و با دقت از سایر سیستم ها جمع آوری  میکند و نهایتا ایجاد زمینه تصمیم سازی در سازمان ، سنجش مسئولیت و کنترل فرآیند ، کنترل انحرافات عملکرد تولید ، امکان کنترل فعالیت و هزینه ها و مدیریت بر زمان را برای سازمان تان فراهم می سازد .

سیستم قیمت تمام شده
 • دریافت اطلاعات حساب های هزینه و قیمت تمام شده از سیستم حسابداری
 • تخصیص هزینه های مرکز تولیدی به ایستگاه کاری و محاسبه نرخ های جذب دستمزد و سربار در سطح ایستگاه های کاری
 • اطلاعات مبانی تسهیم هزینه ها ، مقادیر تسهیم هزینه و مشخص نمودن رابطه مراکز     سهم دهنده و سهم گیرنده
 • قابلیت محاسبه قیمت تمام شده بر مبنای فرمول های متفاوت ساخت
 • محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی بر اساس مبانی استاندارد
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی به روش میانگین
 • گزارش  قیمت تمام شده واحد محصول
 • گزارش  قیمت تمام شده واقعی ، استاندارد و انحراف
 • گزارش  قیمت تمام شده کالای فروش رفته
 • گزارش  قیمت تمام شده کالاهای ارسالی به انبارها
 • گزارش  قیمت تمام شده به تفکیک عوامل و اجزای قیمت تمام شده
 • گزارش  قیمت تمام شده کالا به تفکیک مواد ، دستمزد و سربار
 • گزارش مقایسه قیمت تمام شده تولیدات دوره های مختلف
 • گزارش انحراف نرخ مواد تولیدی و مواد مصرفی
 • گزارش دستمزد ، سربار و هزینه های جذب شده به تفکیک مراکز