پرسنلی

نرم افزار پرسنلی و صدور احکام “هادی حساب” قابلیت تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای عوامل حکمی و تعیین فرمولاسیون دلخواه جهت کلیه عوامل به تفکیک ردیفهای استخدامی و ارائه گزارشهای متنوع را دارا می باشد.
1. معرفی پرسنل و اطلاعات کامل پرسنلی و استخدامی ( کد پرسنل ، اطلاعات کامل افـراد شمـاره بیمـه ، شمـاره حسـاب ، نوع شیفت ، نوع بیمه ، نوع مالیات ، افراد تحت تکفل و سوابق کار و….)
2. امکان الصاق عکس و امضاء پرسنل در فرم معرفی
3. ثبت اطلاعات پرسنل به تفکیک مراکز فعالیت
4. امکان صدور احکام کارگزینی پرسنل و اعمال تغییرات متناسب با قانون کار
5. تهیه و تنظیم حکم کارگزینی پرسنل و اختصاص مشاغل به پرسنل
6. اخذ گزارشات استخدامی و ترک کار
7. اخذ گزارش از قرارداد های منعقده و خاتمه یافته
8. اخذ گزارشات پرسنلی بر حسب تحصیلات، سوابق، سو پیشینه، اقوام و …