فروش داخلی

فروش را می توان یکی از ارکان اساسی فعالیت و برآیند تلاش مجموعـه‌ گـروه‌هـای فعـال در سـازمـان‌هـا و مـوسسـات اقتصـادی پنداشت و بدین خاطر است که اجرای سیاست‌ها و راهکار‌های شایسته‌ فروش، بسیار حساس و سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود.


1. امکان معرفی سه واحد مجزا برای یک کالا و مشخص کردن نسبت بین آنها
2. امکان تعریف ۴ نرخ برای هر کالا
3. معرفی شماره سریال جهت هر کالا و امکان استفاده از کد قدیم یک کالا
4. گروه بندی مشتریان بر اساس طبقه بندی مورد نظر به عنوان (عمده فروش، خرده فروش یا نمایندگی و…..)
5. امکان تعریف سقف اعتباری نقدی و چکی برای مشتریان
6. نگهداری اطلاعات و سوابق مشتریان و تعین سقف اعتباری برای مشتریان و کنترل از طریق سیستم
7. معرفی بازاریابها و تعیین میزان کمیسیون هر کالا بصورت ثابت و متغیر در هنگـام صـدور فـاکتـور و یـا تعیین میـزان کمیسیـون ثابت جهت هر بازاریاب
8. فروش به تفکیک بازاریابها ، مشتریان و گروه کالاها
9. انجام عملیات کامل فروش ، ثبت اتوماتیک سند حسابداری ، نمایش آن و اعمال در سندهای حسابداری بـا حفـظ شمـاره برگه فروش
10. قابلیت فروش به دو روش مستقیم و مرحله ای
11. صدور پیش فاکتور، فاکتور فروش ، مجوز خروج ، خروج و مرجوع از فروش
12. ثبت عملیات دریافت و پرداخت بر روی فاکتورها ( چک ، حواله ، نقدی)
13. امکان نمایش ماشین حساب در کلیه برگه ها و استفاده از آن در هر ردیف از کالاهای انتخاب شده
14. کنترل نمودن موجودی بر اساس فاکتور ، پیش فاکتور و یا رزرو مدیریت
15. صدور اتوماتیک فاکتور از پیش فاکتور
16. امکان معرفی کمیسیون جهت اختصاص به هر کالا و یا فاکتور کلی به صورت درصدی و مبلغی
17. امکان استفاده از بارکد در برگه ها به صورت کلید میانبر جهت جستجوی سریع کالا و درج آن در برگه ها
18. صدور برگه ها به تفکیک شعبات تعریف شده
19. امکان معرفی درصد و مبلغ تخفیف بصورت ردیفی و یا کلی در برگه ها
20. امکان استفاده از عملیات ارزی در داخل فاکتورها
21. امکان اختصاص شماره دوم و شماره فرعی در برگه ها جهت کنترل فاکتور، پیش فاکتور، مجوز خروج و خروجی ها
22. ثبت اتوماتیک عملیات صندوق ( دریافت و پرداخت ) و چاپ رسید صندوق
23. کپی نمودن کلیه برگه ها ( فاکتور ، حواله و ….) جهت سهولت کاربری
24. قابلیت ثبت سفارش خریدار و فروش مرحله ای و کسر موارد سفارش داده شده از مقدار فاکتور مانده در مرحله بعد
25. ثبت فاکتور فروش از روی برگه سفارش
26. معرفی روش تسویه حساب با مشتریان
27. تخفیف جهت هر ردیف کالا و همچنین تخفیف کلی در فاکتور
28. امکان استفاده از واحدهای دیگر تعریف شده کالا برای سهولت در درج تعداد و یا قیمت کالا در برگه ها
29. کنترل سقف اعتباری نقدی و چکی بامشتریان
30. امکان تنظیم نرخ میانگین برای بدست آوردن نرخ میانگین هر کالا
31. ثبت شماره و تاریخ درخواست فروش
32. امکان چاپ LOGO و اسپانسر تبلیغاتی در فاکتور
33. ارسال صورت حساب از طریق فاکس یا E-Mail
34. معرفی پرسنل بازاریاب و ضرایب پورسانت آنها
35. امکان الصاق ضمائم متعدد به هر خریدار
36. امکان صدور مجوز خروج با صدور اتوماتیک از فاکتور یا حواله
37. امکان تعریف و چاپ اتوماتیک بارکد جهت کالاهای تعریف شده
38. امکان ارتباط با سیستم انبار محصول و انتقال مکانیزه درخواست به سیستم انبار و بالعکس
39. تعریف خدمات مختلف و صدور فاکتور خدمات و نگهداری حسابهای خدماتی و اخذ گزارشات متنوع بصورت جداگانه
40. امکان معرفی تنظیمات فاکتور بر اساس نرخ های مختلف و دیگر آیتمهای باز جهت نیاز کاربر و سهولت کار
41. اخذ گزارشات از خریداران کالا یا کالای فروخته شده به یک فرد
42. تهیه گزارشات فروش ماهانه و سالانه
43. تهیه آمار فروش توسط نماینده (ویزیتور)
44. تهیه گزارشات فروش و سود فروش بر اساس هر کالا و گروه کالا
45. تهیه گزارشات فروش و سود هر فاکتور به صورت مرحله ای و یا مستقل
46. تهیه گزارش از ریز فاکتورهای فروخته شده به یک نفر یا فاکتورهای صادر شده جهت یک فرد
47. تهیه گزارش از آمار فروش کالاها بر اساس پیش فاکتور
48. تهیه گزارش فروش روزانه بر اساس فیلترهای مورد نظر کاربر
49. تهیه گزارش از وضعیت مشتریانی که شرکت به طور همزمان با آنها مبادله فروش و خرید دارد.
50. تهیه لیست مشتریان بر اساس نوع پرداخت آنها اعم از نقدی و غیر نقدی
51. گزارشات متنوع از میزان فروش هر بازاریاب و مقایسه فروش بین بازاریابها
52. تهیه گزارشات مقایسه ای حسابها در هر دوره زمانی مختلف
53. ثبت گزارش های آماری بسیار متنوع از فروش روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه جهت تصمیم گیری مدیریت
54. گزارشات کنترلی مدیریت جهت پیش فاکتورهای فاکتور نشده، فـاکتـورهـای خـروج نشـده و مجـوز خروج های خروج نشده
55. گزارشات کنترلی از فاکتورهای مرحله ای جهت بررسی فاکتورهایی که مجوز خروج و یا خروجی آنها ثبت شده است.
56. گزارشات از برگه هایی که به یکدیگر ارتباط دارند. مانند (پیش فاکتور، مجوز خروج، خروجی و فاکتور)
57. گزارشات موجودی کالا بر اساس مجوز خروج ، خروجی ، فاکتور و پیش فاکتور
58. گزارشات فروش فصلی جهت ارائه به وزارت دارائی به صورت چاپی
59. تهیه گزارشات مختلف از مشتریانی که در حجمهای خاصی کالا خریداری نموده اند.