راه کارهای امنیتی مراکز داده

 مراکز داده مجموعه اي از تجهیزات است که برای ذخیره سازی داده،مدیریت و پخش اطلاعات سازمان داده شده برای صنایع و شرکتهای خصوصی و دولتی به کار می رود و می تواند به صورت مجازی یا فیزیکی وجود داشـته باشد. به صورت فیزیکی مراکز داده ها،میزبان سیستم های کامپیوتری و زیر سـاختاري شـامل سیستمهاي ذخیره سازي دیتا،ارتباطات و اتصالات دیتا،تجهیزات
میزبان و حمایتی،واحدهاي توزیـع برق،سیسـتمهـاي پشـتیبان نیـرو،سیسـتمهـاي محیطی،سیستمهاي اطفاءحریق و سیسـتمهـاي امنیتی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید