پرتال مدیریت کارکنان و پروژه ها(Time sheet)

از آنجائیکه موسسات حسابرسی در گردآوری ساعات کاری کارکنان خود در پروژه های در جریان، همواره دچار اشکال بوده و ارتباط گزارش کارکرد کارکنان (تایم شیت) با میزان کارکرد آنها در هر پروژه ، مستلزم گردآوری ساعات کار هر نفر به تفکیک رده شغلی در هر پروژه می باشد؛ در همین راستا این شرکت اقدام به طراحی و اجراء سیستم کارت پروژه و تسهیم هزینه نموده است . این سیستم با اختصاص هزینه های دستمزد و سربار به هر پروژه می تواند گزارش سود و زیان پروژه مربوطه را محاسبه نموده و بدینوسیله مدیران را از عملکرد مجموعه خود آگاه سازد.

این سامانه با هدف مدیریت ، نظارت و تجمیع اطلاعات پرسنل و پروژه ها در سازمان هایی که دارای مراکز و یا پروژه های وابسته و غیر متمرکز میباشند طراحی گردیده است.

 • تعریف پروژه ها و مدیریت وضعیت و نگهداری سوابق پروژه های آماده اجرا ، در جریان و انجام شده و…
 • برنامه ریزی، زمانبندی و تهیه طرح کلی اجرای پروژه و اختصاص پرسنل به هر پروژه
 • اتوماسیون حضور و غیاب و ثبت تایم شیت و برگ تخصیص اوقات کار درمحل پروژه
 • قابلیت ثبت ورود و خروج پرسنل و زمانبندی پروژه ها بصورت آنلاین
 • نظارت بر عملکرد پرسنل توسط مدیران و مسئولان کار
 • مشخص نمودن چارت سازمانی و تایید کنندگان سیستم
 • ثبت درخواست مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری و … توسط پرسنل
 • کارتابل هوشمند تایید کنندگان جهت نمایش عملیات منتظر تایید
 • ارزیابی آنلاین کارکنان و مشاهده نظرات مدیران توسط پرسنل مربوطه
 • بررسی جزییات پیشرفت پروژه های در جریان توسط مدیران
 • کنترل کار در جریان با بودجه پیش بینی شده برای هر پروژه
 • ارائه گزارشات کنترلی و مدیریتی
 • مشاهده نمودار چارت گانت زمانبندی پروژه ها در هر ماه
 • ارسال اطلاعات تجمیع کارکرد ماهیانه پرسنل به سیستم حقوق و دستمزد و تسهیم هزینه (جهت محاسبه حقوق و محاسبه دستمزد مستقیم و غیر مستقیم هر پروژه)