سیستم های مالی و باتزرگانی

سیستم های مالی و بازرگانی
سیستم های مالی و بازرگانی

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصـادي را مـيتـوان يکـي از مهمتـريـن اهـداف سيستـم حسابداري مالي تلقي کرد . نرم افزارحسابداري مالي به عنوان هسته اصلي و مرکزيت سيستم هاي يکپارچه هادي حسـاب وظيفـه جمع آوري و يکپارچه سازي نتايج عمليات و کليه فعاليت هاي انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
1. امکان تعريف کدينگ ۷ سطحي براي حساب ها( کل، معين، تفضيلي، جزء۱، ... ) و 3 سطح تفضيلي شناور
2. معرفي گروه مرکز و ريز مراکز و ارتباط با کدينگ حسابداري جهت دسته بندي و تهيه حسابهاي تلفيقي
3. طبقه بندي نمودن مراکز هزينه به فعاليت هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده)
4. قابليت تفکيک حسابها به پروژه هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده )
5. معرفي شرحهاي ثابت براي جلوگيري از تايپ مجدد در شرح اسناد
6. معرفي ارزهاي مختلف و نرخ برابري ثابت و متغير براي هر ارز
7. معرفي ارز مبنا و مشخص کردن نسبت بين ارزها با ارز مبنا
8. ورود اطلاعات اسناد مالي به ساده ترين و سريعترين روش به صورت ريالي / ارزي
9. امکان صدور اتوماتيک سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
10. رزرو نمودن يک يا چند سند و جلوگيري از زدن سند اصلاحي و امکان صدور سند مشابه (کپي سند)
11. قابليت مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ و اختصاص شماره نهايي اسناد (با حفظ شماره بايگاني)
12. ثبت تصاوير ضمايم سند در اسناد حسابداري
13. امکان کنترل اسناد يادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
14. امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات برگه هايي از قبيل فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت از داخل فرم سند
15. تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه و ماهانه
16. تهيه گزارشهاي مقايسه اي براي بيش از يک دوره مالي
17. گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکيک سر فصل هاي شناور، مراکز هزينه و پروژه ها
18. تهيه گزارشات تراز و صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، سود و زيان)
19. گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حساب از کل به جزء يا جزء به کل
20. تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي شعب

سيستم چک و خزانه داري
سيستم چک و خزانه داري

استفاده کارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد را مي‌توان يکي از نگراني‌هـاي مسئـوليـن مـالـي سازمان‌ها وموسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات يـادشـده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است که موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريـت شـايستـه‌ آنها پنداشت که زمينه‌هاي لازم را براي پرداختهاي برنامه‌ريزي شده فراهم کرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه هادي حساب، تلاش بر اين است که تسهيلات لازم براي مديريـت بهينه وجوه نقد و کنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مهيا شود.
1. صدور سند دريافت و پرداخت و اختصاص دادن هر رديف سند به مرکز مورد نظر
2. ثبت اتوماتيک عمليات صندوق ( دريافت و پرداخت ) و چاپ رسيد صندوق
3. معرفي گسترده انواع بانکها، شعبه هاي بانکها، حسابهاي جاري
4. معرفي متعدد دسته چک و امکان چک کردن وضعيت هر برگه از چک
5. امکان معرفي دسته چک ارزي جهت افتتاح حساب در بانکهاي خارجي
6. معرفي حسابهاي ممنوع المعامله جهت جلوگيري از تبادلات مالي
7. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چکهاي دريافتني شامل : دريافت چک، ويرايش چکهاي دريافتي، حذف چکهـاي دريـافتـي، واگذاري چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، ويرايش چک و واريز به بانک، انتقال چک به يک حساب ديگر، حذف چک تضميني، عودت چک تضميني، دريافت چک تضميني، ويرايش چک تضميني.
8. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چک پرداختني شامل : صدور چک، ويرايش چکهاي پرداختي، حذف چکهـاي پـرداختـي، تحـويـل چک به شخص داخلي، پرداخت چک، پرداخت چک تضميني، عودت چک تضميني، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واريز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واريز به صندوق، ابطال چک.
9. قابليت جستجو در چک از طريق يکي از فيلدها مانند ( شماره چک ، تاريخ چک ، تاريخ سر رسيد ، پرداخت کننده و .....)
10. ثبت اتوماتيک چک هاي دريافتي تجمعي در سند
11. ثبت اتوماتيک پاس نمودن گروهي چک ها در سند
12. برگه دستور پرداخت وجه جهت تائيد مديريت درهنگام صدور چک
13. ثبت اتوماتيک سند دريافت و پرداخت هاي نقدي و دريافت و ارسال حواله در سند مالي
14. حفظ تاريخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر يک از فيلدها
15. جستجو چک بر اساس شرح چک
16. امکان راس گيري چکها
17. کنترل مجوز پرداخت هاي تائيد نشده و يا دستور پرداخت هاي تائيد شده توسط مديريت
18. کنترل کامل موجودي بانک ها بر اساس کسري ، در جريان وصول ، جمع پرداختي و دريافتي ها
19. کنترل کامل دسته چک با احتساب چک هاي مانده و صادر شده
20. الصاق هر نوع فايل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رويت آنها حتي از داخل سند
21. قابليت ارسال کليه گزارشات به نرم افزار (Excel)
22. تعيين محدوده فعاليت براي سيستم حتي بيشتر از يک دوره مالي
23. گزارش مانده حساب با احتساب چک هاي وصول شده و يا نشده
24. تهيه گزارش از چک هاي در جريان وصول با احتساب تعداد روزها
25. امکان تهيه گزارشات مغايرت بانک
26. طراحي سند حسابداري به دلخواه
27. کنترل کامل نقدينگي و اخذ گزارشات متنوع
28. جستجوي چکهاي دريافتي و پرداختي بر اساس شرح مورد نظر
29. مقايسه چک هاي دريافتني و پرداختني و اخذ گزارشات متنوع
30. چاپ انواع چک به فرمت دلخواه در سايزهاي مختلف جهت بانکهاي مختلف
31. تهيه گزارش کامل از گردش چک هاي دريافتي يا پرداختي يک حساب يا مشتري
32. گزارش کامل از وضعيت کليه دسته چک هاي شرکت
33. چاپ رسيد صندوق و برگه دريافت و پرداخت به صورت تکي و تجمعي
34. تهيه گزارش از چک هاي دريافتني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتـن گـزارش بـه تفکيـک چـک هـاي دريـافتنـي نـزدصندوق ، وصول شده ، خرج شده ، دريافتني تضميني ، در جريان وصول ، واريز به صندوق ، برگشت شده و تضميني عودت شده
35. تهيه گزارش از چک هاي پرداختني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتن گزارش به تفکيک چک هاي پاس شـده ، بـاطـل شده ، تضميني ، صادر شده ، پاس نشده و برگشت شده راس گيري چکها
36. امکان جستجوي پيشرفته از کليه فيلدها در هر گزارش و امکان ايجاد فيلترهاي پيشرفته بر روي گزارشات و ساخت گزارشات متنوع

اموال و دارايي های ثابت

دارايي‌هاي ثابت را مي‌توان يکي از نقاط تمرکزسرمايه‌گذاري‌هاي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي تلقي کرد. بر‌اين اسـاس، نظـارت صحيح بر وضعيت اين‌گونه دارايي‌ها به منظور جايگزيني به موقع، کسب اطمينان از پوشش بيمه‌اي مناسب، کنترل نقـل و انتقـال، محاسبه‌ي هزينه استهلاک و .... ضروري خواهد بود.
1. امکان معرفي کالا و امکان تخصيص ۸ خصوصيت منحصر به فرد براي هر کالا
2. امکان الصاق تصاوير و الحاقات در منوي تعريف کالا
3. معرفي محل استقرار دارائي
4. تعريف گروه دارائي با توجه به استهلاک پذير بودن يا نبودن آن
5. تعريف ريز گروه دارائي ها و معرفي درصد نرخ استهلاک نزولي و مستقيم دارايي ها
6. ثبت کامل اطلاعات دارايي ها و تخصيص دادن آن به گروه ها و زير گروه ها
7. تعريف ارزش دارايي و عمر مفيد و تعيين روش محاسبه استهلاک
8. معرفي روش استهلاک به صورت خطي يا ساعت کارکرد يا بر اساس ميزان توليد ( تعداد محصول )
9. معرفي روش استهلاک به صورت نزولي بر اساس نرخ ثابت يا مجموع سنوات ذخيره شده
10. نحوه ورود دارائي به سازمان که شامل : خريد ، تحويل امـوال از انبـار ، تحـويـل امـوال اهـداء بـه همـراه قيمـت، تعـداد ، محـل استقرار ، تحويل گيرنده و جمع دار ( در هنگام خروج دارائي کليه فيلدها ذکر شده در اطلاعات قابل رويت يا جستجـو مـي باشند.)
11. ثبت اتوماتيک سند حسابداري ورود دارائي به سازمان
12. نحوه خروج دارائي از سازمان که شامل ، فروش اموال ، اسقاط اموال ، مفقـود شـدن امـوال ، اهـداء امـوال ، انتقـال بـه سـازمـان ديگر يا تعويض دارائي مي باشد. ( در هنگام خروج دارائي کليه فيلدها ذکر شده در اطلاعات دارائي قابل رويت يا جستجو مي باشد)
13. امکان تهيه ليست دارايي ها به تفکيک محل هاي استقرار و تحويل گيرنده ها
14. محاسبه عملکرد دارايي براي سنوات قبل
15. ثبت اتوماتيک سند حسابداري خروج دارائي از سازمان
16. کنترل کامل محل استقرار دارائي در مراکز و اخذ گزارشات متنوع
17. انجام محاسبات استهلاک دارائي در هنگام کاهش و افزايش ارزش دارائي ثابت
18. ثبت پلاک دارائي همراه با تاريخ نصب و تاريخ بهره برداري چگونگي ورود ، قيمت ، محل استقرار و جمع دار
19. امکان استفاده و رابطه قطعات مصرفي داخل انبارها با دارايي به منظور امکان پذير ساختن کنترل مصرف موجودي شرکت
20. اصلاح اموال پلاک شده
21. ثبت برگه تحويل و تحول دارائي ثابت با توجه به شماره پلاک از تحويل دهنده و تحويل گيرنده با قيد محل نصب
22. ثبت سند هزينه استهلاک دارائي به صورت اتوماتيک تا تاريخ مورد نظر بـا تـوجـه بـه استهـلاک و محـاسبـه اول دوره ، استهـلاک دوره جاري و ارزش دفتري با در نظر گرفتن تاريخ بهره برداري
23. مشاهده گردش استهلاک اموال همراه با قيمت تمام شده استهلاک انباشته ، هزينه استهلاک و مانده دفتري در هر لحظه
24. تهيه سند اتوماتيک کاردکس اموال
25. امکان ثبت سوابق دارايي در سطح شعبه(در صورت نياز)
26. گزارش از اموال مفقود شده ، اسقاط يا فروخته شده
27. گزارش موجودي تعدادي ريالي اموال در محل يا نزد جمع دار مورد نظر
28. گزارش بر اساس روش خطي : ساعات کارکرد، ميزان توليد، نمايش هزينه استهلاک، اندوخته استهلاک جمع شده و مانده دفتري
29. گزارش بر اساس روش نزولي : نرخ ثابت، مجموع سنوات، نمايش هزينه استهلاک، اندوخته استهلاک جمع شده و مانده دفتري
30. امکان گزارش از ريز دارائي هاي ثابت با در نظر گرفتن جمع اضافات ، جمع ارزش دفتري اول و آخر دوره ، جمع تعديـلات ، جمـع استهلاک دوره جاري ، جمع قيمت تمام شده اول دوره ، جمع نرخ استهلاک ، جمع مانده پايان دوره ، جمع مانده استهـلاک بـر اسـاس محل استقرار تا تاريخ مورد نظر
31. گزارش کاردکس اموال بر اساس شماره پلاک تا تاريخ مورد نظر
32. تهيه گزارشات اموال صادره يا وارده نزد جمع دار
33. چاپ برگه خريد اموال ، برگه افتتاحيه ، برگه فروش ، برگه تبديل کالا به اموال بر اساس انبار و، فروشنده دارائي و ...

تجميع حسابها و حسابداری شعب

تعداد شرکتهايي که شعب متعدد دارند و مايلند اطلاعات خود را در دفتر مرکزي بطور متمرکز جمع آوري نمايند، بطور روز افزون در حال افزايش است. حتي شرکتهايي که مديران خارج از مرکز دارند، نياز به ابزاري دارند تا بتواند گزارش هاي بروز رادر دسترس داشته باشند تا بتوانند مانند زمان حضور در دفتر کارشان، گزارش از آخرين وضعيت مشتريان، فروش، انبار و گزارش هاي مالي را در اختيار داشته باشند.
اين سيستم در يک ارتباط، اطلاعات بين دو مرکز را با يکديگر هماهنگ مي سازد. توسط اين سيستم مي توان طوري برنامه ريزي کرد که در مقاطعي از روز از طريق خط تلفن يا DATA کليه شعب، اطلاعات جديد و اصلاحات خود را به دفتر مرکزي انتقال دهند و نيز مواردي را که در دفتر مرکزي جهت شعبه خاصي پيش بيني شده، براي وي ارسال گردد.
1. امکان تنظيم نحوه ارتباط بين شعب يا شعب با دفتر مرکزي
2. امکان مشخص نمودن مسير انتقال اطلاعات به تفکيک اطلاعات يا عمليات روزانه

وصول مطالبات و بهای تمام شده

اغلب شرکت ها و موسسات خدماتی و بازرگانی طی ثبت فاکتور، صورتحساب، صورت وضعيت و يا انعقاد قرارداد فروش و با شرايط و تعهدات پرداختی متفاوت اقدام به ارايه محصولات و خدمات خود به مشتريان می نمايند. از بزرگترين و حساس ترين دغدغه مديران در اينگونه شرکت ها و موسسات، تسويه حساب به موقع مطالبات می باشد.

كنترل مبالغ دريافتي به تفکيک هر صورتحساب در طي چند دوره مالي و استخراج گزارشات و كنترل لازم جهت پيگيري وصول هر صورتحساب و در نهايت استخراج گزارشات مانده مطالبات به صورت يكپارچه و مرتبط با سيستم فروش داخلی، فروش خدمات، خزانه داری وحسابداري مالي از اهم وظايف اين سيستم مي باشد .

1. امكان تعريف شرايط و تعهدات پرداختی مشتريان در قرارداد های فروش کالا و خدمات
2. ارتباط مستقيم سيستم وصول مطالبات با صورتحساب هاي جاري وسنواتي تسويه نشده سيستم فروش
3. امكان تخصيص مبلغ يك چك و يا واريزي به چندين صورتحساب جاري وسنواتي
4. امکان تهاتر (تسويه با کالا، زمين، ملک، ... به جای وجه نقد) به چندين صورتحساب جاري وسنواتي
5. امكان اخذ گزارشات مديريتي وكنترلي از وضعيت وصول صورتحساب ها و تعهدات پرداختی
6. امكان اخذ گزارش از صورتحساب های تسويه شده و تسويه نشده به تفكيك مشتريان

[/accordion]