سیستم حقوق دستمزد و پرسنلی

محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از محاسبات زمـان‌ بـر اسـت کـه مسئـوليـن مالي هميشه درگير آن هستند.. نرم افزار پرسنلي “هادي حساب” قابليت تعريف انواع پارامترهاي محاسباتي براي عوامل حکمي و تعيين فرمولاسيون دلخواه جهت کليه عوامل به تفکيک رديف هاي استخدامي و ارائه گزارش هاي متنوع را دارا مي باشد.

 • معرفي پرسنل و اطلاعات کامل پرسنلي و استخدامي ( کد پرسنل ، اطلاعات کامل افـراد شمـاره بيمـه ، شمـاره حسـاب ، نوع شيفت ، نوع بيمه ، نوع ماليات ، افراد تحت تکفل ، سوابق کار و….)
 • پارامتريک بودن کليه اجزاء و فرمول هاي محاسباتي مربوط به بيمه ، ماليات ، اضافه کار ، مـامـوريـت ، غيبـت ، تـاخيـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاري ، شب کاري و…..
 • امکان صدور احکام کارگزيني پرسنل و اعمال تغييرات متناسب با قانون کار
 • معرفي عواملي که مشمول بيمه مي شود و تاثير پارامترها در کسر کار ، مرخصي و بيمه معرفي جدول ماده 131 مالياتي
 • معرفي مواردي که در اضافه کاري شخص تاثير دارد همراه با کنترل سقف اضافه کاری پرسنل
 • معرفي ضرايب مزايا و کسورات به دلخواه و تعين نحوه محاسبه آن ( ضرايب يا مبلغ ثابت )
 • معرفي پارامترهاي موثر در عيدي ، سنوات ، ماليات و روش محاسبه آنها
 • پرداخت مساعده و پاداش هاي پرداختی بصورت تکی و گروهی و تاثير هوشمندانه بر روی حقوق پرسنل
 • تعريف مزايا و کسورات متغير و کسورات خارج از ليست حقوق
 • ورود ريز کارکرد ماهيانه پرسنل با قابليت استفاده از تايم شيت و به تفکيک مراکز هزينه و فعاليت (کارت پروژه)
 • معرفي وام هاي متعدد جهت هر فرد به همراه نگهداري و کنترل و قسط بندي انواع وام ها براي پرسنل
 • محاسبه معوقه سنوات پرسنل و انتقال مانده سنوات به سال بعد و امکان محاسبه
 • محاسبه حقوق براي پرسنل اقماري ( پرداخت مبلغ ثابت به ازاي تعداد روزهاي مشخص)
 • ورود اطلاعات و اخذ گزارشات پرسنلی اعم از ترک کار، تحصيلات، سوابق، سو پيشينه پرسنل و قراردادهاي منعقده و خاتمه يافته
 • تهيه و چاپ فيش هاي حقوقي، ليست سازمان تامين اجتماعي و ليست حقوق و مزايا
 • تهيه گزارشات جامع از خالص پرداختي – مزايا، کسورات و ماليات های سالانه – تسويه و باز خريد عيدی، سنوات و …
 • توليد ديسکت بانک و تهيه ديسکت بيمه و ماليات جهت ارائه به سازمان های تامين اجتماعي و دارايي
 • ثبت اتوماتيک سند حسابداری به تفکيک پروژه، مراکز هزينه و مراکز بيمه بصورت کلی يا ريز کارکرد پرسنل
 • تهيه گزارش تحليلی و مديريتی از ميزان کارکرد پرسنل به تفکيک مراکز هزينه و فعاليت
 • امکان ارتباط سيستم با کليه دستگاه های حضور و غياب