سیستم ساعت کارکرد و وضعیت عملکرد پرسنل و پروژه های موسسات حسابرسی (QC)

از آنجائيکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی (همچنين کليه شرکت های خدماتی) در گردآوري ساعات کاري کارکنان خود در پروژه هاي در جريان، همواره دچار اشکال بوده و ارتباط گزارش کارکرد کارکنان (تايم شيت) با ميزان کارکرد آنها در هر پروژه ، مستلزم گردآوري ساعات کار هر نفر به تفکيک رده شغلي در هر پروژه مي باشد؛ در همين راستا اين شرکت اقدام به طراحي و اجراء سيستم کارت پروژه و تسهيم هزينه نموده است . اين سيستم با اختصاص هزينه های دستمزد و سربار به هر پروژه می تواند گزارش سود و زيان پروژه مربوطه را محاسبه نموده و بدينوسيله مديران را از عملکرد مجموعه خود آگاه سازد .

 • تعريف انواع پروژه ها و يا خدمات مورد ارائه به مشتريان (از قبيل حسابرسی مالي ، حسابرسی مالياتی و …)
 • تعريف جزييات پروژه های در جريان به تفکيک نوع قراردادهای مرتبط با هر کارفرما
 • تعريف کارکنان به تفکيک رده شغلی (مدير فنی ، سرپرست ارشد و …)
 • ثبت کاربرگ محاسبه بودجه سال جاری (قابل محاسبه توسط سيستم بر مبنای عملکرد واقعی سال قبل و يا بصورت دستی)
 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهيانه کارکنان از طريق فرم تايم شيت به تفکيک پروژه های در جريان
 • ثبت اطلاعات تايم شيت شامل کارکرد عادی ، اضافه کاری ، تعطيل کاری ، شب کاری ، ماموريت ، غيبت ، کسر کار و … به تفکيک پروژه های در جريان
 • اخذ گزارش کاردکس هزينه پروژه ، جهت دسترسی به مجموع هزينه های دستمزد و سربار پرسنل ، به تفکيک هر پروژه
 • محاسبه خلاصه هزينه و ساعات کارکرد واقعی کارکنان بصورت ماهيانه و به تفکيک رده شغلی و با در نظر گرفتن بيمه سهم کارفرما ، عيدی ، بازخريد سنوات ، بازخريد مرخصی به اضافه مانده سنوات سال و ماه قبل هر پرسنل در يک پروژه در جريان
 • اخذ گزارش کاردکس هزينه يک پرسنل ، جهت شناسايی مجموع هزينه و کارکرد ماهيانه پرسنل مورد نظر ، در کليه پروژه های در جريان
 • اخذ گزارش کاردکس هزينه کليه پروژه ها به تفکيک هر يک از خدمات مورد ارائه به مشتريان
 • چاپ گزارشات فوق در فرمت های استاندارد ، ضمن امکان اعمال تغييرات مورد نياز در طراحی چاپ هر يک از گزارشات
 • محاسبه کامل انحراف بودجه سال جاری با عملکرد واقعی و تخصيص سيستماتيک آن به پروژه های انجام شده و در جريان
 • اخذ گزارش سود و زيان با اختصاص هزينه های دستمزد و سربار ، به تفکيک هر پروژه و يا بطور جامع