آموزش

آموزش گام نخست در بهره‌برداری از نرم‌افزارهای یکپارچه است.

 

واضح است كه جريان كار تمام كسب و كارها تحت تاثير مقوله IT و نرم افزار دچار تغيير شده و استفاده از ابزارهاي نرم‌افزاري در جريان‌هايي مانند حسابداري و سيستم‌هاي يكپارچه به عنوان اصل تلقي مي‌شود.
واحد آموزش شرکت هادی حساب رایان نوین، به قصد ارايه اين آموزش‌ها و كمك به واحد هاي كسب و كار در جهت آموزش و بهره وري بهتر در استفاده از اين ابزارها شكل گرفته است و يكي از عمده فعاليت‌هاي آن در حوزه آموزش مشتريان شرکت است.
هدف از فرآيند آموزش
هدف از فرآيند آموزش، اطمينان از اين امر ا‏ست كه كاربران به اندازه كافي براي انجام وظايف خود در سيستم جديد آموزش ديده‎اند. اهداف فرآيند آموزش عبارتند از:
  • مقبوليت همه جانبه‌ی سيستم جديد توسط كارفرما
  • انتقال دانش و مهارت‌هاي مورد نياز به كاربران براي استفاده از قابليت‌ها و كاركردهاي سيستم جديد در حوزه وظايف آنها
  • انتقال روان از سيستم قديم به سيستم جديد
حوزه وظايف واحد آموزش
  • آموزش کاربری و ورود اطلاعات در نرم‌افزار برای کاربران
  • آموزش در سطح مديران ارشد سازمان به منظور استفاده از گزارشات نرم‌افزار و تحليل آنها
  • آموزش به حسابرسان سازمان مشتري به منظور استفاده از نرم‌افزار در فرآيند حسابرسي