سیستم صورتحساب و کنترل قراردادها

 • نگهداری اطلاعات و سوابق مشتریان جهت استفاده در سامانه سحر و کدال
 • صدور صورتحساب فروش (ساير خدمات ، اياب و ذهاب ، ماليات بر ارزش افزوده و …)
 • صدور هوشمند سند حسابداری همزمان با صدور صورتحساب فروش
 • صدور هوشمند صورتحساب فروش در صورت اتصال به سيستم BPMS
 • امکان محاسبه مبالغ تخفیفات، عوارض، کسورات و هزینه ها در صدور صورتحساب فروش
 • امکان ورود شماره سریال به دو صورت دستی یا خودکار
 • امکان طراحی چاپ صورتحساب فروش بصورت منعطف
 • گزارش صورتحساب های صادر شده و خدمات ارايه شده به یک مشتری
 • گزارش کنترلی جهت  قراردادهايي که شناسايي درآمد نشده اند
 • گزارشات فروش فصلی جهت ارائه به وزارت دارائی
 • تهیه گزارشات نموداری و مقایسه ای فروش در دوره ها زمانی مختلف جهت تصمیم گیری مدیریت
 • گزارش از اطلاعات مورد نياز در سامانه سحر و کدال