از آنجائیکه موسسات حسابرسی در گردآوري ساعات کاري کارکنان خود در پروژه هاي در جريان، همواره دچار اشکال بوده و ارتباط گزارش کارکرد کارکنان (تايم شيت) با ميزان کارکرد آنها در هر پروژه ، مستلزم گردآوري ساعات کار هر نفر به تفکيک رده شغلي در هر پروژه مي باشد؛ در همين راستا اين شرکت اقدام به طراحي و اجراء سيستم کارت پروژه و تسهيم هزينه و نيز پرتال هادی حساب (تحت وب) نموده است . اين سيستم با قابليت کنترل عملکرد پرسنل و کارهای در جريان موسسه، راندمان مجموعه را بشکل قابل توجهی ارتقا بخشيده و مديران را در هر لحظه از عملکرد مجموعه خود آگاه می سازد .
حسابداری مالی

فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصـادي را مـيتـوان يکـي از مهمتـريـن اهـداف سيستـم حسابداري مالي تلقي کرد . نرم افزارحسابداري مالي به عنوان هسته اصلي و مرکزيت سيستم هاي يکپارچه هادي حسـاب وظيفـه جمع آوري و يکپارچه سازي نتايج عمليات و کليه فعاليت هاي انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
1. امکان تعريف کدينگ ۷ سطحي براي حساب ها( کل، معين، تفضيلي، جزء۱، ... ) و 3 سطح تفضيلي شناور
2. معرفي گروه مرکز و ريز مراکز و ارتباط با کدينگ حسابداري جهت دسته بندي و تهيه حسابهاي تلفيقي
3. طبقه بندي نمودن مراکز هزينه به فعاليت هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده)
4. قابليت تفکيک حسابها به پروژه هاي مختلف (جهت قيمت تمام شده )
5. معرفي شرحهاي ثابت براي جلوگيري از تايپ مجدد در شرح اسناد
6. معرفي ارزهاي مختلف و نرخ برابري ثابت و متغير براي هر ارز
7. معرفي ارز مبنا و مشخص کردن نسبت بين ارزها با ارز مبنا
8. ورود اطلاعات اسناد مالي به ساده ترين و سريعترين روش به صورت ريالي / ارزي
9. امکان صدور اتوماتيک سند اختتاميه، افتتاحيه و بستن حسابها
10. رزرو نمودن يک يا چند سند و جلوگيري از زدن سند اصلاحي و امکان صدور سند مشابه (کپي سند)
11. قابليت مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ و اختصاص شماره نهايي اسناد (با حفظ شماره بايگاني)
12. ثبت تصاوير ضمايم سند در اسناد حسابداري
13. امکان کنترل اسناد يادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
14. امکان مشاهده و اصلاح اطلاعات برگه هايي از قبيل فاکتورهاي خريد و فروش، رسيدهاي دريافت و پرداخت از داخل فرم سند
15. تهيه خلاصه اسناد براي ثبت دفاتر قانوني روزانه و ماهانه
16. تهيه گزارشهاي مقايسه اي براي بيش از يک دوره مالي
17. گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکيک سر فصل هاي شناور، مراکز هزينه و پروژه ها
18. تهيه گزارشات تراز و صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه، سود و زيان)
19. گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حساب از کل به جزء يا جزء به کل
20. تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي شعب

سيستم چک و خزانه داري

استفاده کارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد را مي‌توان يکي از نگراني‌هـاي مسئـوليـن مـالـي سازمان‌ها وموسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات يـادشـده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است که موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريـت شـايستـه‌ آنها پنداشت که زمينه‌هاي لازم را براي پرداختهاي برنامه‌ريزي شده فراهم کرده است. در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه هادي حساب، تلاش بر اين است که تسهيلات لازم براي مديريـت بهينه وجوه نقد و کنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مهيا شود.
1. صدور سند دريافت و پرداخت و اختصاص دادن هر رديف سند به مرکز مورد نظر
2. ثبت اتوماتيک عمليات صندوق ( دريافت و پرداخت ) و چاپ رسيد صندوق
3. معرفي گسترده انواع بانکها، شعبه هاي بانکها، حسابهاي جاري
4. معرفي متعدد دسته چک و امکان چک کردن وضعيت هر برگه از چک
5. امکان معرفي دسته چک ارزي جهت افتتاح حساب در بانکهاي خارجي
6. معرفي حسابهاي ممنوع المعامله جهت جلوگيري از تبادلات مالي
7. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چکهاي دريافتني شامل : دريافت چک، ويرايش چکهاي دريافتي، حذف چکهـاي دريـافتـي، واگذاري چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، ويرايش چک و واريز به بانک، انتقال چک به يک حساب ديگر، حذف چک تضميني، عودت چک تضميني، دريافت چک تضميني، ويرايش چک تضميني.
8. انجام عمليات اتوماتيک مربوط به چک پرداختني شامل : صدور چک، ويرايش چکهاي پرداختي، حذف چکهـاي پـرداختـي، تحـويـل چک به شخص داخلي، پرداخت چک، پرداخت چک تضميني، عودت چک تضميني، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واريز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واريز به صندوق، ابطال چک.
9. قابليت جستجو در چک از طريق يکي از فيلدها مانند ( شماره چک ، تاريخ چک ، تاريخ سر رسيد ، پرداخت کننده و .....)
10. ثبت اتوماتيک چک هاي دريافتي تجمعي در سند
11. ثبت اتوماتيک پاس نمودن گروهي چک ها در سند
12. برگه دستور پرداخت وجه جهت تائيد مديريت درهنگام صدور چک
13. ثبت اتوماتيک سند دريافت و پرداخت هاي نقدي و دريافت و ارسال حواله در سند مالي
14. حفظ تاريخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر يک از فيلدها
15. جستجو چک بر اساس شرح چک
16. امکان راس گيري چکها
17. کنترل مجوز پرداخت هاي تائيد نشده و يا دستور پرداخت هاي تائيد شده توسط مديريت
18. کنترل کامل موجودي بانک ها بر اساس کسري ، در جريان وصول ، جمع پرداختي و دريافتي ها
19. کنترل کامل دسته چک با احتساب چک هاي مانده و صادر شده
20. الصاق هر نوع فايل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رويت آنها حتي از داخل سند
21. قابليت ارسال کليه گزارشات به نرم افزار (Excel)
22. تعيين محدوده فعاليت براي سيستم حتي بيشتر از يک دوره مالي
23. گزارش مانده حساب با احتساب چک هاي وصول شده و يا نشده
24. تهيه گزارش از چک هاي در جريان وصول با احتساب تعداد روزها
25. امکان تهيه گزارشات مغايرت بانک
26. طراحي سند حسابداري به دلخواه
27. کنترل کامل نقدينگي و اخذ گزارشات متنوع
28. جستجوي چکهاي دريافتي و پرداختي بر اساس شرح مورد نظر
29. مقايسه چک هاي دريافتني و پرداختني و اخذ گزارشات متنوع
30. چاپ انواع چک به فرمت دلخواه در سايزهاي مختلف جهت بانکهاي مختلف
31. تهيه گزارش کامل از گردش چک هاي دريافتي يا پرداختي يک حساب يا مشتري
32. گزارش کامل از وضعيت کليه دسته چک هاي شرکت
33. چاپ رسيد صندوق و برگه دريافت و پرداخت به صورت تکي و تجمعي
34. تهيه گزارش از چک هاي دريافتني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتـن گـزارش بـه تفکيـک چـک هـاي دريـافتنـي نـزدصندوق ، وصول شده ، خرج شده ، دريافتني تضميني ، در جريان وصول ، واريز به صندوق ، برگشت شده و تضميني عودت شده
35. تهيه گزارش از چک هاي پرداختني در محدوده تاريخ و مبلغ مورد نظر و يا گرفتن گزارش به تفکيک چک هاي پاس شـده ، بـاطـل شده ، تضميني ، صادر شده ، پاس نشده و برگشت شده راس گيري چکها
36. امکان جستجوي پيشرفته از کليه فيلدها در هر گزارش و امکان ايجاد فيلترهاي پيشرفته بر روي گزارشات و ساخت گزارشات متنوع

حقوق و دستمزد

محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از همين محاسبات زمـان‌بـر اسـت کـه مسئـوليـن مالي هميشه درگير آن هستند. حال آن که به دليل تنوع شيوه‌هاي محاسبه و تعـدد عـوامـل تـاثيـرگـذار، طـراحـي نـرم‌افـزاري کـه پاسخگوي نياز کاربران گوناگوني باشد، از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است. نرم افزار پرسنلي و حقوق و دستمزد قابليت اتصال به تمامي دستگاههاي حضور و غياب خارجـي و ايـرانـي را دارا مـي بـاشـد . در اين نرم افزار پيش فرض کليه محاسبات پيش بيني شده است . در عين حال فرمول هاي محاسباتي در اختيار کاربـر بـوده و قـابـل تغيير نيز مي باشد. امکان اضافه نمودن گزارشهاي جديد در نرم افزار به سليقه کاربران ، تهيه ديسکت بيمه ، کليه ديسکتهاي بانک و توليد سند حسابداري پيش بيني شده است .
1. معرفی اطلاعات حقوقی و استخدامی پرسنل
2. پارامتريک بودن کليه اجزاء و فرمولهاي محاسباتي مربوط به بيمه ، ماليات ، اضافه کار ، مـامـوريـت ، غيبـت ، تـاخيـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاري ، شب کاري و.....
3. تعريف ساعات کارکردهاي پرسنل در هر ماه طبق ساعت کار موظف ، اضافه کاري و مرخصي و غيره
4. اعلام فرمولها و نحوه محاسبه حقوق بصورت پارامتريک
5. معرفي عواملي که مشمول بيمه مي شود و تاثير پارامترها در کسر کار ، مرخصي و بيمه معرفي جدول ماده ۱۳۱ مالياتي
6. معرفي مواردي که در اضافه کاري شخص تاثير دارد
7. معرفي ضرايب مزايا و کسورات به دلخواه
8. معرفي پارامترهاي موثر در عيدي ، سنوات ، ماليات و روش محاسبه آنها
9. ورود اطلاعات کارکرد پرسنل در هر ماه که شامل ميزان حضور ، مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشد .
10. ورود مساعده هاي دريافتي در هر ماه
11. تعريف مزايا و کسورات متغير پرسنل به دلخواه
12. معرفي پيش فرض از قبيل هر نوع کسورات و مزايا به دلخواه
13. معرفي دو نوع حقوق براي افراد
14. معرفي هر نوع مزايا به دلخواه و تعين نحوه محاسبه آن ( ضرايب يا مبلغ ثابت )
15. معرفي وام هاي متعدد جهت هر فرد
16. نگهداري و کنترل و قسط بندي انواع وامها براي پرسنل
17. محاسبه خلاصه کارکرد پرسنل در هر ماه
18. تغيير حقوق افراد بصورت ترکيبي يا فردي بصورت درصدي يا عدد ثابت
19. محاسبه عيدي سالانه و پاداش پرسنل
20. محاسبه کارکرد سالانه پرسنل
21. محاسبه معوقه باز خريد مرخصي و انتقال مانده سنوات به سال بعد
22. محسابه معوقه سنوات پرسنل و انتقال مانده سنوات به سال بعد و امکان محاسبه
23. سنوات در سال بعد طبق آخرين پايـه حقوق براي مابه التفاوت سال قبل
24. محاسبه معوقه کليه حقوق و مزايا و کسورات
25. پرداخت گروهي مساعده به پرسنل
26. محاسبه حقوق براي پرسنل اقماري ( پرداخت مبلغ ثابت به ازاي تعداد روزهاي مشخص)
27. تهيه فيش هاي حقوقي پرسنل و چاپ آنها
28. تهيه ليست براي ارائه به سازمان تامين اجتماعي و دارايي
29. تهيه ليست حقوق و مزايا براي ارائه به حسابداري مالي
30. تهيه گزارشات جامع از خالص پرداختي سالانه پرسنل
31. تهيه ليست حقوق معوقه پرسنل
32. تهيه گزارشات جامع از تسويه و بازخريد پرسنل شامل : پرداختي پاداش و عيدي ، باز خريد سنوات ، بن کارگري و تسويه حساب
33. تهيه گزارشات جامع ماليات سالانه و محاسبه ماليات سالانه پرسنل
34. توليد ديسکت بانک جهت پرداخت حقوق توسط برخي از شعب بانک ها
35. تهيه ديسکت بيمه جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي
36. گزارشات کارکرد ماهانه پرسنل
37. تهيه ليست پرسنل اقماري بدون حقوق توافقي
38. تهيه ليست از اقساط کسر شده وام در هر ماه و گزارش ليست وام هاي پرداختي

پرسنلی

نرم افزار پرسنلی و صدور احکام "هادی حساب" قابليت تعريف انواع پارامترهاي محاسباتي براي عوامل حکمي و تعيين فرمولاسيون دلخواه جهت کليه عوامل به تفکيک رديفهاي استخدامي و ارائه گزارشهاي متنوع را دارا می باشد.
1. معرفي پرسنل و اطلاعات کامل پرسنلي و استخدامي ( کد پرسنل ، اطلاعات کامل افـراد شمـاره بيمـه ، شمـاره حسـاب ، نوع شيفت ، نوع بيمه ، نوع ماليات ، افراد تحت تکفل و سوابق کار و....)
2. امکان الصاق عکس و امضاء پرسنل در فرم معرفي
3. ثبت اطلاعات پرسنل به تفکيک مراکز فعاليت
4. امکان صدور احکام کارگزيني پرسنل و اعمال تغييرات متناسب با قانون کار
5. تهيه و تنظيم حکم کارگزيني پرسنل و اختصاص مشاغل به پرسنل
6. اخذ گزارشات استخدامي و ترک کار
7. اخذ گزارش از قرارداد هاي منعقده و خاتمه يافته
8. اخذ گزارشات پرسنلي بر حسب تحصيلات، سوابق، سو پيشينه، اقوام و ...

کارت پروژه و تسهيم هزينه

1. تعريف انواع پروژه ها و يا خدمات مورد ارائه به مشتريان (از قبيل حسابرسی مالي ، حسابرسی مالياتی و ...)
2. تعريف جزييات پروژه های در جريان به تفکيک نوع قراردادهای مرتبط با هر کارفرما
3. تعريف کارکنان به تفکيک رده شغلی (مدير فنی ، سرپرست ارشد و ...)
4. ثبت کاربرگ محاسبه بودجه سال جاری (قابل محاسبه توسط سيستم بر مبنای عملکرد واقعی سال قبل و يا بصورت دستی)
5. ثبت اطلاعات کارکرد ماهيانه کارکنان از طريق فرم تايم شيت به تفکيک پروژه های در جريان
6. ثبت اطلاعات تايم شيت شامل کارکرد عادی ، اضافه کاری ، تعطيل کاری ، شب کاری ، ماموريت ، غيبت ، کسر کار و ... به تفکيک پروژه های در جريان
7. اخذ گزارش کاردکس هزينه پروژه ، جهت دسترسی به مجموع هزينه های دستمزد و سربار پرسنل ، به تفکيک هر پروژه
8. محاسبه خلاصه هزينه و ساعات کارکرد واقعی کارکنان بصورت ماهيانه و به تفکيک رده شغلی و با در نظر گرفتن بيمه سهم کارفرما ، عيدی ، بازخريد سنوات ، بازخريد مرخصی به اضافه مانده سنوات سال و ماه قبل هر پرسنل در يک پروژه در جريان
9. اخذ گزارش کاردکس هزينه يک پرسنل ، جهت شناسايی مجموع هزينه و کارکرد ماهيانه پرسنل مورد نظر ، در کليه پروژه های در جريان
10. اخذ گزارش کاردکس هزينه کليه پروژه ها به تفکيک هر يک از خدمات مورد ارائه به مشتريان
11. چاپ گزارشات فوق در فرمت های استاندارد ، ضمن امکان اعمال تغييرات مورد نياز در طراحی چاپ هر يک از گزارشات
12. محاسبه کامل انحراف بودجه سال جاری با عملکرد واقعی و تخصيص سيستماتيک آن به پروژه های انجام شده و در جريان
13. اخذ گزارش سود و زيان با اختصاص هزينه های دستمزد و سربار ، به تفکيک هر پروژه و يا بطور جامع

پرتال مديريت کارکنان و پروژه ها (تحت وب)

1. ثبت تقويم ساليانه و ساعات کار استاندارد هر ماه
2. ثبت سطوح دسترسی کاربران به عمليات پرتال بصورت کاربردی
3. مشخص کردن چارت سازمانی و تاييد کنندگان هر عمليات
4. ثبت ورود ، خروج ، ایاب و ذهاب (تعدادی و ريالی) ، تخصيص و ساير اطلاعات مرتبط با تايم شيت
5. ثبت درخواست مرخصی و ماموريت ساعتی و روزانه توسط کاربران جهت تاييد
6. مديريت در اختصاص پرسنل و زمانبندی پروژه ها
7. کارتابل هوشمند تاييد کنندگان برای هر عمليات و به تفکيک کاربران تاييد کننده
8. کنترل کار در جريان با بودجه پيش بينی شده برای هر پروژه
9. مديريت و اطلاع از جزييات پيشرفت پروژه های در جريان توسط مديران
10. مشاهده نمودار زمان بندی پروژه های جديد ، در جريان و اتمام شده بهمراه پرسنل مربوطه
11. ارزیابی آنلاین کارکنان و مشاهده نظرات مديران توسط پرسنل مربوطه و بالعکس
12. کارتابل ارسال خبر و دريافت فايل گزارشات به تفکيک پروژه ها
13. و ...

سيستم حضور و غياب و ثبت تخصيص (آفلاين)

1. ثبت تقويم ساليانه و ساعات کار استاندارد هر ماه
2. سيستم ورود و خروج آفلاين کارکنان خارج از موسسه (تايم شيت همراه هوشمند)
3. ثبت مرخصی، ماموريت، غيبت، ناهاری، ساعات غير تخصيص، ساعات اداری، آموزش ، اياب ذهاب و ...
4. ثبت تخصيص ساعات کار کارکنان در هر پروژه
5. محاسبه اضافه کار و کسر کار بر مبنای ساعت استاندارد آن روز
6. کنترل های دقيق و هوشمند جهت ثبت درست اطلاعات توسط کارکنان
7. قابليت تاييد اطلاعات ثبت شده کارکنان توسط سرپرست
8. مشاهده گزارش تايم شيت ماهيانه توسط هر پرسنل

1. تعريف جزئيات هر پروژه (نوع، مبلغ، امضا کنندگان، اقساط، گروه سهامداران و ... هر قرارداد)
2. تعريف عناوين تخصيص به تفکيک انواع پروژه
3. سيستم پيش بينی ساعات بودجه به تفکيک هر پروژه
4. گزارش خلاصه ساعت کار بودجه و واقعی بصورت هوشمند (فرم 1800)
5. گزارش تخصيص ساعت کار کارکنان در هر ماه (فرم 1801)
6. گزارش از ورود و خروج پرسنل در بازه زمانی مشخص (فرم 1805)
7. گزارش کارکرد هر پروژه به تفکيک رده شغلی در چندين خروجي (کارت پروژه)
8. گزارش ساليانه از کارکرد يک پرسنل در کليه پروژه ها
9. گزارش ثبت پرسشنامه کنترل وضعيت موسسات (فرم 1-5 ، 2-5 و 3-5)
10. گزارش از اطلاعات مورد نياز در سامانه سحر (تاريخ ، منتهی به سال مالی، مبلغ پروژه، امضا کنندگان و ...)
11. گزارش از مبالغ تسويه شده و تسويه نشده پروژه ها
12. سيستم محاسبه بهای تمام شده پروژه های خاتمه يافته و در جريان بصورت ساعتی و ریالی
13. گزارش از سود و يا زيان هر پروژه با اختصاص هزينه های دستمزد و سربار
14. گزارش از تايم شيت عملکرد ساليانه پرسنل بر اساس مرخصی، ماموریت، ایاب ذهاب، آموزش، ساعات غير تخصيص و ...