سیستم ساعت کارکرد و وضعیت عملکرد پرسنل و پروژه های موسسات حسابرسی (QC)

از آنجائیکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی (همچنین کلیه شرکت های خدماتی) در گردآوری ساعات کاری کارکنان خود در پروژه های در جریان، همواره دچار اشکال بوده و ارتباط گزارش کارکرد کارکنان (تایم شیت) با میزان کارکرد آنها در هر پروژه ، مستلزم گردآوری ساعات کار هر نفر به تفکیک رده شغلی در هر پروژه می باشد؛ در همین راستا این شرکت اقدام به طراحی و اجراء سیستم کارت پروژه و تسهیم هزینه نموده است . این سیستم با اختصاص هزینه های دستمزد و سربار به هر پروژه می تواند گزارش سود و زیان پروژه مربوطه را محاسبه نموده و بدینوسیله مدیران را از عملکرد مجموعه خود آگاه سازد .

 • تعریف انواع پروژه ها و یا خدمات مورد ارائه به مشتریان (از قبیل حسابرسی مالی ، حسابرسی مالیاتی و …)
 • تعریف جزییات پروژه های در جریان به تفکیک نوع قراردادهای مرتبط با هر کارفرما
 • تعریف کارکنان به تفکیک رده شغلی (مدیر فنی ، سرپرست ارشد و …)
 • ثبت کاربرگ محاسبه بودجه سال جاری (قابل محاسبه توسط سیستم بر مبنای عملکرد واقعی سال قبل و یا بصورت دستی)
 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه کارکنان از طریق فرم تایم شیت به تفکیک پروژه های در جریان
 • ثبت اطلاعات تایم شیت شامل کارکرد عادی ، اضافه کاری ، تعطیل کاری ، شب کاری ، ماموریت ، غیبت ، کسر کار و … به تفکیک پروژه های در جریان
 • اخذ گزارش کاردکس هزینه پروژه ، جهت دسترسی به مجموع هزینه های دستمزد و سربار پرسنل ، به تفکیک هر پروژه
 • محاسبه خلاصه هزینه و ساعات کارکرد واقعی کارکنان بصورت ماهیانه و به تفکیک رده شغلی و با در نظر گرفتن بیمه سهم کارفرما ، عیدی ، بازخرید سنوات ، بازخرید مرخصی به اضافه مانده سنوات سال و ماه قبل هر پرسنل در یک پروژه در جریان
 • اخذ گزارش کاردکس هزینه یک پرسنل ، جهت شناسایی مجموع هزینه و کارکرد ماهیانه پرسنل مورد نظر ، در کلیه پروژه های در جریان
 • اخذ گزارش کاردکس هزینه کلیه پروژه ها به تفکیک هر یک از خدمات مورد ارائه به مشتریان
 • چاپ گزارشات فوق در فرمت های استاندارد ، ضمن امکان اعمال تغییرات مورد نیاز در طراحی چاپ هر یک از گزارشات
 • محاسبه کامل انحراف بودجه سال جاری با عملکرد واقعی و تخصیص سیستماتیک آن به پروژه های انجام شده و در جریان
 • اخذ گزارش سود و زیان با اختصاص هزینه های دستمزد و سربار ، به تفکیک هر پروژه و یا بطور جامع