مجوزها

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

20 اسفند 1399

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
20 اسفند 1399

گواهی تایید فنی نرم افزار

گواهی تایید فنی نرم افزار
2 دی 1398

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
2 دی 1398

گواهی رتبه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

گواهی رتبه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
2 دی 1398

اخذ مجوز دانش بنیان

اخذ مجوز دانش بنیان