Night market

31 مرداد 1395

۸۰ درصد معاملات در بازار بین بانکی کشور شبانه است.

حسین میثمی، اقتصاددان در شرایط فعلی که اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت در حال توسعه تدریجی است ، ضرورت تعمیق بازار بین […]