IP

21 تیر 1395

آدرسهای اینترنتی به پایان رسید/ مهاجرت ایران به نسل جدید IPآدرسها

بالغ بر ۱۲ میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن ظرفیت این تعداد IP آدرسها، مهاجرت به سمت […]