جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه ای بر لزوم ثبت تاریخ امضای قراردادهای موسسات حسابرسی در سامانه سحر تاکید کرد

الحاق يک تبصره به قانون پولي و بانکي کشور
30 آبان 1394
جلسه جدید کمیته تعیین مزد 95
1 آذر 1394
نمایش همه

جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه مورخ 17 آبان 1394 خطاب به موسسات حسابداران رسمی عضو این جامعه بر لزوم ثبت تاریخ امضای قراردادهای موسسات حسابرسی در سامانه سحر تاکید کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه مورخ 17 آبان 1394 خطاب به موسسات حسابداران رسمی عضو این جامعه بر لزوم ثبت تاریخ امضای قراردادهای موسسات حسابرسی در سامانه سحر تاکید کرد. مطابق مفاد این اطلاعیه، به آگاهی موسسات حسابداران رسمی عضو این جامعه رسانده شد، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده 27 اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی، ثبت تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر مطابق فرم مندرج در این اطلاعیه ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید