شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

524172
خانه 524172
فاکتور شماره 524172
خریدار: سید علیرضا طباطبایی
# شرح تعداد مبلغ مبلغ نهایی
۱ حسابداری مالی و تسهيم هزينه ۲ ۱۲۳۲۱۳۱۲۳ ۲۴۶۴۲۶۲۴۶
۲ سیستم قیمت تمام شده ۱ ۲۳۴۵۳۴۵ ۲۳۴۵۳۴۵
۳ پرتال مدیریت کارکنان و پروژه ها(Time sheet) ۳ ۲۳۴۲۳۱۲۱ ۶۷۲۶۹۳۶۳
۴ فروش داخلی ۱ ۵۴۶۴۵۶۳۵ ۵۴۶۴۵۶۳۵
۵ کارت پروژه و تسهیم هزینه ۱ ۱۲۳۲۱۳۲۱ ۱۲۳۲۱۳۲۱
۶ صندوق دریافتی و پرداختی ۱ ۹۰۸۷۹۶۷۶ ۹۰۸۷۹۶۷۶

جمع کل: 

13342312 ریال

میزان تخفیف:

23123 ریال

مالیات بر ارزش افزوده:

23123 ریال

جمع کل پرداختی:

345234356 ریال
وضعیت فاکتور: پرداخت شده
پس از پرداخت، منتظر تایید از سمت بخش مالی باشید.