مجوزها

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

مارس 10, 2021

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
مارس 10, 2021

گواهی تایید فنی نرم افزار

گواهی تایید فنی نرم افزار
دسامبر 23, 2019

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
دسامبر 23, 2019

گواهی رتبه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

گواهی رتبه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
دسامبر 23, 2019

اخذ مجوز دانش بنیان

اخذ مجوز دانش بنیان