Botmasters

دسامبر 8, 2015

Botnet چیست؟

BotNet ها، شبکه هایی هستند که با در اختیار گرفتن مجموعه ای از کامپیوترها که Bot نامیده می شود، تشکیل می شوند. این شبکه ها توسط […]