راه کارهای امنیتی مراکز داده

 مراکز داده مجموعه ای از تجهیزات است که برای ذخیره سازی داده،مدیریت و پخش اطلاعات سازمان داده شده برای صنایع و شرکتهای خصوصی و دولتی به کار می رود و می تواند به صورت مجازی یا فیزیکی وجود داشـته باشد. به صورت فیزیکی مراکز داده ها،میزبان سیستم های کامپیوتری و زیر سـاختاری شـامل سیستمهای ذخیره سازی دیتا،ارتباطات و اتصالات دیتا،تجهیزات
میزبان و حمایتی،واحدهای توزیـع برق،سیسـتمهـای پشـتیبان نیـرو،سیسـتمهـای محیطی،سیستمهای اطفاءحریق و سیسـتمهـای امنیتی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید