سیستم حقوق دستمزد و پرسنلی

محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از محاسبات زمـان‌ بـر اسـت کـه مسئـولیـن مالی همیشه درگیر آن هستند.. نرم افزار پرسنلی “هادی حساب” قابلیت تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای عوامل حکمی و تعیین فرمولاسیون دلخواه جهت کلیه عوامل به تفکیک ردیف های استخدامی و ارائه گزارش های متنوع را دارا می باشد.

 • معرفی پرسنل و اطلاعات کامل پرسنلی و استخدامی ( کد پرسنل ، اطلاعات کامل افـراد شمـاره بیمـه ، شمـاره حسـاب ، نوع شیفت ، نوع بیمه ، نوع مالیات ، افراد تحت تکفل ، سوابق کار و….)
 • پارامتریک بودن کلیه اجزاء و فرمول های محاسباتی مربوط به بیمه ، مالیات ، اضافه کار ، مـامـوریـت ، غیبـت ، تـاخیـر ، نـوبـت کـار ، جمعه کاری ، شب کاری و…..
 • امکان صدور احکام کارگزینی پرسنل و اعمال تغییرات متناسب با قانون کار
 • معرفی عواملی که مشمول بیمه می شود و تاثیر پارامترها در کسر کار ، مرخصی و بیمه معرفی جدول ماده ۱۳۱ مالیاتی
 • معرفی مواردی که در اضافه کاری شخص تاثیر دارد همراه با کنترل سقف اضافه کاری پرسنل
 • معرفی ضرایب مزایا و کسورات به دلخواه و تعین نحوه محاسبه آن ( ضرایب یا مبلغ ثابت )
 • معرفی پارامترهای موثر در عیدی ، سنوات ، مالیات و روش محاسبه آنها
 • پرداخت مساعده و پاداش های پرداختی بصورت تکی و گروهی و تاثیر هوشمندانه بر روی حقوق پرسنل
 • تعریف مزایا و کسورات متغیر و کسورات خارج از لیست حقوق
 • ورود ریز کارکرد ماهیانه پرسنل با قابلیت استفاده از تایم شیت و به تفکیک مراکز هزینه و فعالیت (کارت پروژه)
 • معرفی وام های متعدد جهت هر فرد به همراه نگهداری و کنترل و قسط بندی انواع وام ها برای پرسنل
 • محاسبه معوقه سنوات پرسنل و انتقال مانده سنوات به سال بعد و امکان محاسبه
 • محاسبه حقوق برای پرسنل اقماری ( پرداخت مبلغ ثابت به ازای تعداد روزهای مشخص)
 • ورود اطلاعات و اخذ گزارشات پرسنلی اعم از ترک کار، تحصیلات، سوابق، سو پیشینه پرسنل و قراردادهای منعقده و خاتمه یافته
 • تهیه و چاپ فیش های حقوقی، لیست سازمان تامین اجتماعی و لیست حقوق و مزایا
 • تهیه گزارشات جامع از خالص پرداختی – مزایا، کسورات و مالیات های سالانه – تسویه و باز خرید عیدی، سنوات و …
 • تولید دیسکت بانک و تهیه دیسکت بیمه و مالیات جهت ارائه به سازمان های تامین اجتماعی و دارایی
 • ثبت اتوماتیک سند حسابداری به تفکیک پروژه، مراکز هزینه و مراکز بیمه بصورت کلی یا ریز کارکرد پرسنل
 • تهیه گزارش تحلیلی و مدیریتی از میزان کارکرد پرسنل به تفکیک مراکز هزینه و فعالیت
 • امکان ارتباط سیستم با کلیه دستگاه های حضور و غیاب