درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار نگرفت

از سوی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری:طی بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۲۶-۷-۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ۲۰۰٫۹۴٫۸۰ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴، رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۲۶-۷-۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور را به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۲۶-۷-۱۳۹۰ این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

” نظر به اینکه مطابق نص مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنان متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد.”

دیدگاهتان را بنویسید