جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه ای بر لزوم ثبت تاریخ امضای قراردادهای موسسات حسابرسی در سامانه سحر تاکید کرد

الحاق یک تبصره به قانون پولی و بانکی کشور
نوامبر 21, 2015
جلسه جدید کمیته تعیین مزد ۹۵
نوامبر 22, 2015
نمایش همه

جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۴ خطاب به موسسات حسابداران رسمی عضو این جامعه بر لزوم ثبت تاریخ امضای قراردادهای موسسات حسابرسی در سامانه سحر تاکید کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۴ خطاب به موسسات حسابداران رسمی عضو این جامعه بر لزوم ثبت تاریخ امضای قراردادهای موسسات حسابرسی در سامانه سحر تاکید کرد. مطابق مفاد این اطلاعیه، به آگاهی موسسات حسابداران رسمی عضو این جامعه رسانده شد، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده ۲۷ اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی، ثبت تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر مطابق فرم مندرج در این اطلاعیه ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید