آموزش

آموزش گام نخست در بهره‌برداری از نرم‌افزارهای یکپارچه است.

 

واضح است که جریان کار تمام کسب و کارها تحت تاثیر مقوله IT و نرم افزار دچار تغییر شده و استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری در جریان‌هایی مانند حسابداری و سیستم‌های یکپارچه به عنوان اصل تلقی می‌شود.
واحد آموزش شرکت هادی حساب رایان نوین، به قصد ارایه این آموزش‌ها و کمک به واحد های کسب و کار در جهت آموزش و بهره وری بهتر در استفاده از این ابزارها شکل گرفته است و یکی از عمده فعالیت‌های آن در حوزه آموزش مشتریان شرکت است.
هدف از فرآیند آموزش
هدف از فرآیند آموزش، اطمینان از این امر ا‏ست که کاربران به اندازه کافی برای انجام وظایف خود در سیستم جدید آموزش دیده‎اند. اهداف فرآیند آموزش عبارتند از:
  • مقبولیت همه جانبه‌ی سیستم جدید توسط کارفرما
  • انتقال دانش و مهارت‌های مورد نیاز به کاربران برای استفاده از قابلیت‌ها و کارکردهای سیستم جدید در حوزه وظایف آنها
  • انتقال روان از سیستم قدیم به سیستم جدید
حوزه وظایف واحد آموزش
  • آموزش کاربری و ورود اطلاعات در نرم‌افزار برای کاربران
  • آموزش در سطح مدیران ارشد سازمان به منظور استفاده از گزارشات نرم‌افزار و تحلیل آنها
  • آموزش به حسابرسان سازمان مشتری به منظور استفاده از نرم‌افزار در فرآیند حسابرسی